Aby sprawdzić wiarygodność kontrahenta przedsiębiorca musi ustalić, czy wywiązuje się on ze zobowiązań i czy nie ciąży na nim nie spłacone zadłużenie. Jednym ze źródeł uzyskania takich informacji jest centralna informacja o zastawach rejestrowych, która wydaje zaświadczenia i odpisy z rejestru zastawów na podstawie danych otrzymanych z Centrali Rejestru Zastawów.

Każdy przedsiębiorca może wystąpić z wnioskiem o udzielenie mu informacji, zaświadczenia lub odpisu z rejestru zastawów w formie papierowej, albo elektronicznej. Od 18 stycznia 2010 r. odpisy i zaświadczenia wydane są drogą elektroniczną i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Wydane dokumenty – zarówno w formie papierowej, jak i drogą elektroniczną – poza treścią powinny wskazywać na miejsce i datę wydania, datę i godzinę stanu rejestru według którego zostały wydane. Poszczególne strony muszą być ponumerowane ze wskazaniem całkowitej liczby stron. Wniosek o wydanie odpisu z rejestru zastawów lub zaświadczenia o wpisie danego podmiotu jako zastawcy lub jako zastawcy określonego przedmiotu zastawu rejestrowego przedsiębiorca powinien złożyć na specjalnym formularzu i dołączyć do niego dowód wniesienia opłaty. Wniosek składany jest za pomocą systemu teleinformatycznego przez zarejestrowanego użytkownika i powinien zostać opatrzony podpisem elektronicznym.

Odpis, zaświadczenie oraz informacja w drodze elektronicznej są przekazywane na adres internetowy, z którego został wysłany wniosek w formie elektronicznej. Doręcza się je w formacie PDF. Odpis może być skrócony, aktualny lub pełny, a na każdym zamieszcza się informację o tym, czy toczy się postępowanie o zmianę wpisu lub o wykreślenie zastawu.

Na podstawie dokumentów uzyskanych z centralnej informacji o zastawach rejestrowych przedsiębiorca może dowiedzieć się, czy jego kontrahent został wpisany jako zastawca do rejestru zastawów, lub jako zastawca określonego przedmiotu zastawu, a także czy toczy się postępowanie o wpisanie nowego zastawu rejestrowego, w którym występuje on jako zastawca. W praktyce oznacza to, że zadłużenia, które zabezpieczał zastaw nie zostały uregulowane. Może też uzyskać informację o tym, że zastaw został już wykreślony z rejestru, co oznacza, że zadłużenie, które zabezpieczał zostało już uregulowane.

Dla przedsiębiorcy istotna jest też informacja o przedmiocie zastawu, ponieważ pozwoli mu uniknąć nabycia obciążonej zastawem rejestrowym rzeczy. Takim przedmiotem są rzeczy ruchome i zbywalne prawa majątkowe. Zostaną one oznaczone co do tożsamości lub co do gatunku, gdy w umowie zastawniczej określona została ich ilość oraz sposób wyodrębnienia od innych rzeczy tego samego gatunku. Mogą to być również wierzytelności, prawa na dobrach niematerialnych lub z papierów wartościowych, prawa z niebędących papierami wartościowymi instrumentów finansowych oraz zbiór rzeczy ruchomych lub praw stanowiących całość gospodarczą.

Natomiast zastawem rejestrowym nie można obciążać praw mogących być przedmiotem hipoteki, wierzytelności na których ustanowiono hipotekę i statków morskich mogących być przedmiotem hipoteki morskiej.