Nowelizacja została uchwalona jednogłośnie. Głosowało za nią 416 posłów. Zmiana dostosowuje regulacje ustawy od wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który zakwestionował przepis przejściowy w niej zawarty. Zgodnie z tą regulacją do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia jej w życie zastosowanie mają mieć nowe przepisy. Według TK regulacja ta naruszyła zasadę niedziałania prawa wstecz.

Jak wynika z uzasadnienia do ustawy, wcześniejsze prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, które obowiązywało przed dniem wejścia w życie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, zawierało łagodniejsze przepisy. Nie przewidywały one np. sankcji za naruszenie regulaminów i innych przepisów wewnętrznych. Kara zawieszenia w wykonywaniu zawodu maklera lub doradcy wynosiła od 3 do 6 miesięcy, a obecnie wynosi od 6 miesięcy do 2 lat.

"W konsekwencji nie ulega wątpliwości, że zastosowane rozwiązanie nie tylko nie poprawia, ale wręcz pogarsza sytuację maklerów i doradców w zakresie ich odpowiedzialności. Na gruncie nowych przepisów ocena postępowania maklerów i doradców jest oparta o mniej elastyczne kryteria odpowiedzialności. Ponadto można zastosować w stosunku do nich zawieszenie uprawnień na okres czterokrotnie dłuższy, niż przewidywały to regulacje zawarte w poprzednio obowiązującym stanie prawnym" - napisano w uzasadnieniu.

Zmiana przewidująca stosowanie poprzednich, łagodniejszych przepisów ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia nowelizacji.