"Środowy debiut pokazuje zainteresowanie jednostek samorządowych tą formą pozyskiwania kapitału na ich rozwój" - podkreśliła Schmid.

Pod koniec września ub.r. wystartował na warszawskim parkiecie Catalyst, jedyny w Europie Środkowo-Wschodniej zorganizowany rynek papierów dłużnych. Inwestorzy mogą handlować tam m.in. obligacjami gmin, powiatów i spółek. Dla firm i samorządów Catalyst oznacza możliwość pozyskania finansowania innego niż kredyt i pokazania się na rynku publicznym.

Samorząd Zamościa wprowadzi na Giełdę Papierów Wartościowych dwie serie obligacji komunalnych na łączną kwotę 4 mln zł. Środki uzyskane z emisji obligacji mają pokryć wydatki poniesione na inwestycje. Obligacje komunalne na okaziciela zostaną wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst. Każda z nich będzie miała nominalną wartość tysiąca zł. Dwa tysiące obligacji z pierwszej serii ma być wykupione do 16 grudnia 2011 r., kolejne dwa tysiące z drugiej serii - do 16 grudnia 2012 r. Oprocentowanie wyniesie 6,33 proc.

Dwie serie wprowadzone na giełdę stanowią część z ogólnej sumy obligacji, które wyemituje Zamość. Łącznie w sześciu seriach wyemitowane zostaną 33 tysiące obligacji na kwotę 33 mln zł. Ich wykup zaplanowany jest do 2019 r. Środki uzyskane z emisji obligacji - jak uchwalili zamojscy radni - mają pokryć deficyt budżetu miasta związany ze sfinansowaniem wkładów własnych w projektach i programach inwestycyjnych realizowanych przy wsparciu ze środków unijnych. Chodzi o różne inwestycje realizowane przez miasto, o łącznej wartości ok. 190 mln zł. Największe i najważniejsze to m.in. budowa dróg i przebudowa skrzyżowań na drogach krajowych prowadzących do przejść granicznych z Ukrainą w Zosinie i Hrebennem. Budżet Zamościa uchwalony przez radę na rok 2010 przewiduje po stronie wydatków 419 mln, a po stronie przychodów 380 mln zł.

Wiceminister skarbu poinformowała ponadto, że w resorcie skarbu trwają prace nad koncepcją prywatyzacji warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych, która - jej zdaniem - powinna być gotowa w lutym. "Proces prywatyzacji GPW jest planowany na czwarty kwartał tego roku po prywatyzacji PZU i Tauronu" - podkreśliła. "Plany w sprawie debiutów na GPW w pierwszym półroczu tego roku dotyczą nawet dziesięciu nowych spółek, w tym również spółek Skarbu Państwa" - dodała Schmid.

Przygotowywana przez MSP nowa strategia prywatyzacji GPW ma być zbliżona do tej z 2008 roku, gdzie jedną z podstawowych propozycji było wprowadzenie GPW na giełdę. Realizacja tej koncepcji była niemożliwa w 2008 roku ze względu na "destabilizację rynków finansowych".

Pod koniec listopada MSP poinformowało, że Deutsche Boerse nie złożyła poprawionej oferty na zakup większościowego pakietu warszawskiej GPW. Resort oczekiwał od Deutsche Boerse uzupełnienia oferty wiążącej w sprawie zobowiązań pozacenowych. Chodziło m.in. o przedstawienie szczegółowego programu rozwoju giełdy, a także zobowiązanie inwestora do wzmocnienia jej pozycji w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Plan prywatyzacji warszawskiej giełdy zakładał sprzedaż minimum 51 proc. akcji inwestorowi strategicznemu oraz około 23 proc. akcji członkom giełdy. W przypadku, gdy pula blisko 23 proc. akcji nie zostałaby objęta przez członków giełdy, inwestor strategiczny miał kupić maksymalnie do 73,82 proc. akcji.