Przewidywana kwota pożyczek będzie według Fitch Ratings o 3,7 proc. większa od zgromadzonej na tych rynkach w 2009 roku kwoty 2,12 bln euro, gdyż rządy kontynuują emisję obligacji państwowych oraz krótkoterminowych bonów skarbowych. Oznacza to presję na finanse publiczne, ponieważ wzrośnie zarówno rentowność tych papierów, jak i wahania ich cen. Agencja ratingowa Fitch twierdzi, że największym emitentem będzie Francja, która na rynkach kapitałowych zamierza zebrać 454 mld euro, a w następnej kolejności: Włochy (393 mld euro), Niemcy (386 mld euro) oraz Wielka Brytania (279 mld euro). W porównaniu do wielkości PKB największe pożyczki zaciągnąć mają Włochy, Belgia, Francja oraz Irlandia: po około 25 proc. PKB.

Agencja Fitch ostrzega przed wzrostem emisji krótkoterminowych bonów skarbowych we Francji, w Niemczech, Hiszpanii i Portugalii, ponieważ „zwiększa to rynkowe ryzyko rządów, zwłaszcza zaś naraża je na problemy związane ze wstrząsowymi ruchami stóp procentowych”. Fitch uważa, że w 2010 roku wahania na tym rynku będą duże, ponieważ wraz z nasilaniem się ożywienia gospodarczego zmaleje uzyskiwana przez emitentów państwowych premia za płynność. Oznacza to wymierne ryzyko wzrostu kosztów obsługi tego zadłużenia przez rządy w miarę zwiększania się rentowności emitowanych papierów. Agencja twierdzi, że w przypadku obligacji rządowych z wysoką oceną nie będzie problemów z dostępem do rynku, choć oprocentowanie tych papierów będzie wzrastać. Wszystkie kraje europejskie mają deficyt budżetu, a w przypadku czterech państw przekracza on 12 proc. ich PKB.