Obydwa wskaźniki ufności konsumenckiej, pomimo systematycznego wzrostu w II, III i IV kwartale, nie osiągnęły poziomu z IV kwartału 2008 r.

"Kierunki tendencji konsumenckich ocen zmian w sytuacji finansowej gospodarstw domowych wskazują, że społeczeństwo polskie wyraźnie odczuwało spowolnienie wzrostu dochodów w 2009 r. ale jednocześnie oczekiwało i dalej oczekuje wyższego poziomu dynamiki poprawy swojej sytuacji finansowej" - głosi raport.

GUS zwraca też uwagę, że tendencje zmian wartości wskaźników ufności konsumenckiej w II, III i IV kwartale 2009 r. wskazują, że wyraźnie utrwalało się odwrócenie się niekorzystnych tendencji w dynamice konsumpcji gospodarstw domowych spowodowane znacznym spowolnieniem rozwoju gospodarczego.

Badania koniunktury konsumenckiej są prowadzone z częstotliwością miesięczną od stycznia 2004 roku przez GUS i NBP. Wskaźniki mogą przyjmować wartość od -100 do +100 pkt (wartość dodatnia oznacza przewagę liczebną konsumentów nastawionych optymistycznie nad konsumentami nastawionymi pesymistycznie). W IV kwartale 2009 r. badanie przeprowadzono na próbie 5 177 gospodarstw domowych.