KRZYSZTOF TOMASZEWSKI:

Bardzo wielu przedsiębiorców, w tym zagranicznych, decyduje się na prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Ile czasu trwa jej założenie?

SŁAWOMIR STANUCH*:

Z reguły założenie spółki z o.o. zajmuje w praktyce od sześciu do dziesięciu tygodni. Tyle bowiem czasu trwają różne formalności, których trzeba dopełnić. Najpierw należy zebrać wszystkie potrzebne dokumenty, łącznie z ewentualnymi tłumaczeniami przysięgłymi. Dopiero po ich skompletowaniu można podpisać umowę spółki z o.o. Następnie trzeba zarejestrować tę nową spółkę z o.o. w Krajowym Rejestrze Sądowym, w urzędzie statystycznym w celu otrzymania numeru REGON oraz w urzędzie skarbowym dla uzyskania numeru identyfikacji podatkowej NIP.

>>> Polecamy: Anioł biznesu pomoże założyć firmę

A co z zasadą jednego okienka?

Wymagane dokumenty wystarczy złożyć do sądu rejestrowego, który po zarejestrowaniu spółki przesyła je do wszystkich wspomnianych urzędów. Do składanego sądowi rejestrowemu wniosku należy załączyć dokumenty poświadczające tytuł prawny do lokalu, w którym spółka będzie miała siedzibę. Jeżeli jednak spółka zamierza już od początku swojej działalności rozliczać VAT, to jej przedstawiciele muszą złożyć oddzielny wniosek w tej sprawie w urzędzie skarbowym.

Oprócz tego zakładając spółkę z o.o., trzeba otworzyć rachunek bankowy. Jeżeli wspólnicy zdecydują, że najlepszym rozwiązaniem dla ich spółki będzie powierzenie prowadzenia jej spraw księgowych, podatkowych czy kadrowych zewnętrznej firmie, to muszą podpisać odpowiednią umowę o taką obsługę. Ale na tym jeszcze nie koniec. Gdy spółka zamierza wynajmować na własne potrzeby biura, hale produkcyjne czy magazyny, to musi również zawrzeć odpowiednie umowy najmu.

Z jakimi wydatkami trzeba się liczyć?

Założenie spółki z o.o. zazwyczaj kosztuje około 25 tys. zł. Kwota ta obejmuje:

● minimalny kapitał zakładowy (5 tys. zł),

● umowę spółki zawartą w formie aktu notarialnego (w zależności od wysokości kapitału zakładowego – od 1,1 tys. zł),

● poświadczone notarialnie pełnomocnictwo do zawarcia umowy spółki (20 zł),

● opłatę skarbową za pełnomocnictwo (17 zł),

● poświadczony notarialnie wzór podpisu osoby upoważnionej do reprezentacji spółki (20 zł),

● wpis do Krajowego Rejestru Sądowego (1 tys. zł),

● ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (500 zł),

● rejestrację w rejestrze podatników VAT (170 zł),

● odpis zwykły z Krajowego Rejestru Sądowego (30 zł)

● profesjonalną obsługę prawną (około 15 – 20 tys. zł).

Może lepiej kupić już istniejącą spółkę z o.o.?

Oczywiście istnieje możliwość zakupienia założonej już spółki od podmiotów zajmujących się profesjonalnie sprzedażą tzw. spółek wydmuszek. Cena zakupu takiej spółki najczęściej waha się od 5 tys. zł do 12 tys. zł. Do tego trzeba jeszcze doliczyć wydatki na kapitał zakładowy. Tym niemniej zakup tzw. wydmuszki pozwala skrócić całą procedurę związaną z faktycznym uruchomieniem spółki z o.o. do 2 – 3 tygodni.

Jakie są zalety i wady założenia własnej nowej spółki z o.o., a jakie zakupienia już istniejącej?

Założenie spółki na własną rękę może prowadzić do wydłużenia procedury rejestracyjnej oraz większych kosztów. W zamian jednak przedsiębiorca – generalnie – nie jest narażony na nieprzyjemne niespodzianki. Zakupienie tzw. wydmuszki może wiązać się z ryzykiem nabycia firmy z nie najlepszą przeszłością. To zaś może skutkować np. odpowiedzialnością za jej długi. Zatem przed podjęciem decyzji o prowadzeniu biznesu w formie spółki z o.o. należy dokładnie rozważyć nie tylko aspekty biznesowe, ale również konsekwencje prawne.

*Sławomir Stanuch, aplikant radcowski w Departamencie Prawa Spółek kancelarii CMS Cameron McKenna. Specjalizuje się w doradztwie dla polskich i zagranicznych podmiotów gospodarczych w zakresie prawa spółek