Wynik odsetkowy grupy wyniósł 1658,18 mln zł wobec 1392,45 mln zł rok wcześniej, natomiast wynik z opłat i prowizji ukształtował się na poziomie 594,72 mln zł wobec 551,47 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Zarząd BRE Banku (BRE) poinformował, że będzie rekomendował pozostawienie zysku za 2009 rok w banku.

"W związku z kontynuacją polityki rozwoju grupy BRE Banku i koniecznością utrzymywania stabilnej bazy kapitałowej opartej w większym stopniu na kapitale podstawowym Tier I oraz zamierzonej ekspansji na rynku usług finansowych, zarząd zdecydował o przedłożeniu do rozpatrzenia przez XXIII zwyczajne walne zgromadzenie wniosku o niewypłacaniu dywidendy dla akcjonariuszy z zysku banku za rok 2009" – podała spółka w komunikacie. 

Jednocześnie w raporcie BRE Bank poinformował, ze chce osiągać ponad 10-procentowy średnioroczny wzrost przychodów w latach 2010-2012 i do 2012 roku około 20-procentową rentowność brutto kapitałów własnych. Nowa strategia, przyjęta w poniedziałek, zakłada także obniżenie wskaźnika kosztów do dochodów (C/I) do ok. 50 proc. do 2012 r.

BRE Bank chce pozyskać 2 mld zł poprzez emisję akcji

W celu wsparcia realizacji przyjętej strategii oraz dostosowania wskaźnika kapitału podstawowego bank planuje także podwyższenie kapitału zakładowego poprzez emisję akcji z prawem poboru. W ten sposób BRE Bank chce pozyskać 2 mld zł. Jako dzień prawa poboru nowo wyemitowanych akcji zarząd zaproponował 18 maja 2010 r.

"Bank oczekuje, że jego podwyższona kapitalizacja przyczyni się do poprawy jego pozycji konkurencyjnej, umożliwiając przeprowadzanie zyskownych transakcji z klientami, a jednocześnie, w miarę poprawy sytuacji ekonomicznej, ułatwi realizację planów rozwoju"- podano w raporcie. 

Bank oczekuje, że w wyniku planowanej emisji akcji osiągnie i utrzyma wskaźnik pro-forma kapitału podstawowego (Tier 1) w przedziale 8-10 proc. w ciągu najbliższych trzech lat.

Cele BRE Banku to wzmocnienie pozycji kapitałowej i rozwój w atrakcyjnych segmentach rynku

Główne cele strategiczne grupy w tym roku obejmują wzmocnienie pozycji kapitałowej oraz efektywny rozwój działalności w najbardziej atrakcyjnych obszarach produktowych. 

"W obszarze bankowości korporacyjnej bank będzie dążyć do wzmocnienia swojej pozycji w kredytowaniu podmiotów z sektora publicznego oraz w kredytowaniu projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej. Jednocześnie, bank planuje dalsze pozyskiwanie klientów, szczególnie z sektora małych i średnich przedsiębiorstw" - podano w raporcie. 

Celem bankowości detalicznej jest wzmocnienie pozycji banku w segmencie kredytów nie-hipotecznych, szczególnie wśród dotychczasowych klientów banku. Bank zamierza osiągnąć ten cel poprzez cross-selling oraz związane z nim powiększanie bazy klientów. Bank zamierza zwiększyć sprzedaż produktów hipotecznych, m.in. denominowanych w walutach obcych.

Planowany jest także dalszy rozwój elektronicznych kanałów dystrybucji, zarówno dla klientów korporacyjnych jak i indywidualnych.