W ostatnich miesiącach nastąpiła istotna poprawa kondycji sektora przedsiębiorstw. Zamówienia napływają szerszym strumieniem, zaś sytuacja finansowa przedsiębiorstw poprawia się. Kluczowe dla przyszłej kondycji całej gospodarki będzie tempo odradzania się inwestycji oraz skłonność sektora bankowego do ich finansowania.

Od prawie roku szybko przybywa zamówień napływających do przedsiębiorstw od kontrahentów zagranicznych i krajowych. Rośnie dynamika produkcji sprzedanej, której towarzyszy wzrost wykorzystania mocy produkcyjnych. W okresie największej dekoniunktury wiosną 2009 r. średni odsetek wykorzystania mocy w przemyśle nie przekraczał 64 proc. Obecnie jest to o ok. 10 pkt proc. więcej.

W II połowie 2009 r. wzrost produkcji sprzedanej przemysłu wynikał głównie z odbudowy zapasów i dostosowania ich poziomu do spodziewanej wyższej aktywności gospodarki. Obecnie zarówno dane nt. dynamiki produkcji, stopnia wykorzystania mocy produkcyjnych, jak i zmian w poziomie zapasów wskazują, że wzrost produkcji wynika przede wszystkim ze zwiększonego napływu zamówień.

Poprawia się kondycja finansowa przedsiębiorstw. Pod względem wyników finansowych najgorszy dla firm był rok 2008. W 2009 roku przedsiębiorstwa silnie redukowały koszty, co zaowocowało zdecydowaną poprawą ich sytuacji. Lepsze wyniki finansowe to efekt wprowadzonej w wielu firmach restrukturyzacji, która przyniosła wzrost wydajności pracy. Wskaźnik wydajności jest jednak ciągle poniżej poziomu sprzed spowolnienia. Należy się więc liczyć z dalszymi redukcjami zatrudnienia w wielu firmach.

www.biec.org