Wynik odsetkowy Pekao SA wyniósł 974,20 mln zł wobec 1109,50 mln zł rok wcześniej, natomiast wynik z opłat i prowizji ukształtował się na poziomie 612,60 mln zł wobec 553,00 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku. Jest to wynik lepszy od oczekiwań rynkowych, których średnia wynosiła 591,7 mln zł zysku. Analitycy spodziewali się w tym okresie wyniku netto w wysokości 537,8-627,0 mln zł.

Analitycy spodziewali się, że wynik odsetkowy wyniósł 937-1051 mln zł, przy konsensusie na poziomie 1004,5 mln zł. Według nich, wynik z tytułu opłat i prowizji mógł sięgnąć 571-618 mln zł, przy konsensusie na poziomie 605,5 mln zł. Narastająco w I-IV kw. 2009 roku bank miał 2411,70 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 3528,00 mln zł zysku rok wcześniej.

Pekao SA miał 2,4 mld zł zysku netto w 2009 r. dzięki wzrostowi wolumenów kredytów detaliczynych

Bank Pekao SA wypracował 2,41 mld zł skonsolidowanego zysku netto w 2009 r. dzięki kontroli kosztów i wzrostowi wolumenów kredytów konsumpcyjnych i hipotecznych oraz depozytów, podał bank w środowym komunikacie.

>>> Polecamy:  Kornasiewicz: mój bank ma być najlepszy w Polsce

"Wyniki te osiągnięto pomimo działania w trudnym otoczeniu makroekonomicznym, pozostającym pod presją sytuacji na międzynarodowych rynkach finansowych, przy niższych rynkowych stopach procentowych i silnej konkurencji w sektorze bankowym skutkującej wysokimi cenami depozytów" - podał bank.

Zysk netto wypracowany w IV kw. wyniósł 611,8 mln zł i był niższy o 14,9% r/r, zaś wynik za cały rok jest niższy o 31,6% rok do roku. "Dobre wyniki osiągnięte dzięki aktywności biznesowej grupy w kluczowych aspektach - wzrost wolumenów kredytów konsumpcyjnych i hipotecznych, a także depozytów i funduszy inwestycyjnych" - napisano w raporcie. Bank podał, że dochody z działalności operacyjnej wyniosły 7,1 mld zł i były niższe o 10% w skali roku, głównie z powodu niekorzystnych warunków rynkowych.

Koszty działalności operacyjnej w 2009 r. wyniosły 3,7 mld zł. Były one niższe o 114,6 mln zł tj. o 3,0% w porównaniu z 2008 r. Dochody banku wyniosły 1,78 mld zł w IV kw., zaś koszty sięgnęły 912,6 mln zł w IV kw. Wynik odpisów z tytułu utraty wartości kredytów i rezerw na zobowiązania pozabilansowe w 2009 r. wyniósł 534,7 mln zł i był o 100,8% wyższy niż wynik w 2008 r.

Relacja należności z utratą wartości do należności ogółem na koniec 2009 r. wyniosła 6,8% w porównaniu z 5,5% na koniec 2008 r. Zobowiązania wobec klientów (depozyty klientów, strukturyzowane certyfikaty depozytowe, transakcje z przyrzeczeniem odkupu oraz transakcje sell-buy-back) wyniosły 98,0 mld zł i były o 6,6% wyższe niż na koniec 2008 r.

Depozyty detaliczne i strukturyzowane certyfikaty depozytowe na koniec 2009 r. wyniosły 45,2 mld zł i wzrosły o o 5,3% w porównaniu z końcem 2008 r. Aktywa netto funduszy inwestycyjnych Pioneer Pekao TFI wyniosły 15,3 mld zł na koniec ub. roku i były wyższe o 24,2% w skali roku. Depozyty wyniosły 52,9 mld zł i były wyższe o 7,8% w porównaniu z końcem 2008 r. Kredyty klientów detalicznych na koniec 2009 r. wyniosły 28,7 mld zł i były o 6,7% wyższe niż na koniec 2008 r. Kredyty korporacyjne zmniejszyły się w 2009 r. o 7,6% i wynosiły 55,4 mld zł na koniec 2009 r.

"Mocną strukturę kapitałową i płynnościową grupy banku Pekao S.A. odzwierciedla współczynnik wypłacalności na poziomie 16,2% oraz relacja kredytów do depozytów w wysokości 81,7% na koniec 2009 r. Pozwala to na dalszy solidny i stabilny rozwój działalności grupy"- podano w raporcie.

Zwrot na kapitale (ROE) wyniósł 14,1% w 2009 r. wobec 23,5% rok wcześniej. Współczynnik wypłacalności wyniósł 16,2% na koniec grudnia 2009 r.