Komisja nie miała uwag do sprawozdania podkomisji stałej do spraw instytucji finansowych, która wcześniej pracowała nad projektem. Przygotowała go komisja "Przyjazne Państwo". Zmiany mają na celu umożliwienie funduszom inwestycyjnym otwartym przekazywanie, w innych formach niż na papierze, informacji potwierdzających sprzedaż lub odkupienie jednostek uczestnictwa przez uczestników funduszu.

Obecnie fundusze takie mogą potwierdzić dokonanie tego typu operacji jedynie w formie pisemnej. Zgodnie z projektem, fundusz będzie mógł wysłać potwierdzenie na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Zdaniem autorów projektu, nowelizacja ustawy o funduszach inwestycyjnych pozwoli w bardziej elastyczny sposób uregulować sposób dostarczania uczestnikom funduszy inwestycyjnych potwierdzenia zbycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa.

"Wprowadzenie proponowanej zmiany pozwoli ograniczyć dostarczanie przedmiotowych potwierdzeń w formie papierowej, zastępując ją, za pisemną zgodą uczestnika funduszu, inną wskazaną przez niego formą. Wprowadzenie możliwości dostarczania potwierdzeń w innej formie niż papierowa będzie stanowić ułatwienie dla funkcjonowania podmiotów gospodarczych i uczestników funduszy inwestycyjnych" - napisano w uzasadnieniu do dokumentu.

Według komisji "Przyjazne Państwo", zmiany nie wywołają bezpośrednich skutków finansowych dla budżetu i jednostek samorządu terytorialnego, ale mogą przyczynić się do usprawnienia obrotu gospodarczego. "Jest to pozytywna zmiana, zwłaszcza z punktu widzenia osób aktywnie korzystających z funduszy inwestycyjnych, dla których istotna jest szybka, bieżąca informacja potwierdzająca realizację złożonych zleceń. Wprowadzenie innych niż papierowe nośników informacji przynosi istotne, choć niemierzalne korzyści ekonomiczne i społeczne wynikające z usprawnienia obrotu gospodarczego" - argumentują posłowie.

Resort finansów nie wyraził zastrzeżeń do projektu. Nowelizacja ma wejść w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.