CZYTELNIK PYTA

Spółka uzyskuje dochody z działalności na terenie Polski i z najmu nieruchomości położonej w Chorwacji. Gdzie i jaki podatek będzie musiała zapłacić z tytułu najmu?

ODPOWIEDŹ EKSPERTA

Generalnie podatnicy, jeżeli mają siedzibę lub zarząd na terenie Polski, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania. Jednak pierwszeństwo mają przepisy umów międzynarodowych, tu – umowy zawartej przez Polskę z Chorwacją w sprawie unikania podwójnego opodatkowania.

Zgodnie z art. 6 tej umowy dochód osiągany przez osobę mającą siedzibę w jednym państwie z majątku nieruchomego, położonego w drugim państwie, może być opodatkowany w tym drugim państwie. Nie oznacza to dowolnego wyboru państwa opodatkowania. Jest on opodatkowany w tym państwie, w którym jest jego źródło, a ponadto podlega opodatkowaniu również w państwie, w którym osiągający ten dochód ma miejsce zamieszkania lub siedzibę. Jednocześnie w celu uniknięcia podwójnego opodatkowania tego dochodu należy zastosować właściwą metodę zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu.

Art. 23 omawianej umowy stanowi, że jeżeli osoba mająca siedzibę w Polsce osiąga dochód lub posiada majątek, który może być opodatkowany w Chorwacji, to Polska zwolni taki dochód lub majątek z opodatkowania. Jednocześnie w myśl art. 7 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w Polsce nie jest brany pod uwagę dochód z nieruchomości położonej w Chorwacji, jak i koszty z nim związane. W rezultacie dochód z nieruchomości położonej w Chorwacji będzie tam opodatkowany zgodnie z zasadami chorwackiego prawa i zwolniony z opodatkowania w Polsce.

Podstawa prawna

Umowa między Rzeczypospolitą Polską a Republiką Chorwacji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku z 19 października 1994 r. (Dz.U. z 1996 r. nr 78, poz. 370).