Prospekt emisyjny obejmuje ofertę publiczną 6 150 000 akcji oraz zamiar ubiegania się o dopuszczenie do obrotu 14 400 200 akcji serii A, nie więcej niż 3 000 000 akcji serii B i nie więcej niż 3 000 000 praw do akcji serii B.

Oferującym jest Erste Securities Polska.