Petrolinvest

Zarząd Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju zatwierdził umowę pożyczki zamiennej na akcje dla Petrolinvest (PETROLINV) w wysokości 50 mln USD. Pozyskane środki firma ma przeznaczyć głównie na poszukiwanie ropy w Kazachstanie. >>>>

PZU

Największy polski ubezpieczyciel, PZU złożył prospekt emisyjny w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Wcześniej media zapowiadały, że prospekt zostanie złożony do połowy marca - tak, by oferta publiczna mogła być przeprowadzona w maju.

Według wcześniejszych informacji, IPO PZU ma składać się przynajmniej z 14,9% walorów sprzedawanych przez spółkę specjalnego przeznaczenie (10% akcji PZU wniesionych przez holenderskie Eureko i 4,9% akcji SP). Zawarta w ub.r. ugoda przewiduje w ramach stopniowego wyjścia Holendrów z PZU zbycie kolejnych 5% akcji w procesie IPO ubezpieczyciela, co doprowadzi do zmniejszenia ich udziału do 18%, a docelowo - do poniżej 13%. Na rynek trafi 17,2 mln sztuk akcji towarzystwa. Minimalna wartość oferty przekracza 5 mld zł.

PGF

Analitycy Domu Maklerskiego IDMSA, w raporcie z 2 marca, podtrzymali rekomendację "kupuj" dla akcji Polskiej Grupy Farmaceutycznej (PGF), podnosząc jednocześnie cenę docelową do 59,0 zł wobec 55,4 zł wcześniej. W dniu wydania rekomendacji za jedną akcję PGF na warszawskiej giełdzie płacono 47,0 zł.

Podtrzymanie zalecenia "kupuj" z jednoczesnym podwyższeniem ceny docelowej, analitycy uzasadniają podniesieniem prognoz finansowych dla spółki PGF na 2010 rok. Oczekują oni, że kolejne kwartały przyniosą wzrost rok do roku podstawowych wyników PGF i zysku ze sprzedaży.

New World Resources

Analitycy Goldman Sachs Group podtrzymali rekomendację "neutralny" dla akcji New World Resources, przy jednoczesnym podwyższeniu ceny docelowej do 30,71 zł za jedną akcję. Poprzednia wycena było o 25 proc. niższa i wynosiła 24,55 zł. We wtorek akcje NEWWORLDR rynek wycenił na 29,55 zł.

Elzab

W raporcie z 3 marca, DM AmerBrokers rozpoczął wydawanie rekomendacji dla spółki Elzab od zalecenia 'kupuj", z wyceną na poziomie 2,85 zł. W dniu sporządzenia raportu akcje Elzabu warte były 2,47 zł. We wtorek na zamknięciu sesji ich cena wzrosła do 2,5 zł.

Analitycy uważają, że objęcie od 2011 roku nowych grup podatników obowiązkiem stosowania kas fiskalnych (m.in. lekarzy i prawników), będzie miło istotny wpływ na poprawę wyników spółki. W kolejnych latach powinien też nastąpić wzrost popytu ze strony rynku odtworzeniowego. Ponadto Elzab jest obecnie wyceniany z dyskontem w stosunku do swojego bezpośredniego konkurenta, spółki Novitus.

Jutrzenka

Analitycy Erste Group, w raporcie z 9 marca, utrzymali rekomendację "trzymaj" dla akcji spółki spożywczej Jutrzenka z jednoczesnym obniżeniem ceny docelowej do 4,4 zł z 4,5 zł wcześniej. W dniu wydania rekomendacji cena jednej akcji Jutrzenka na warszawskiej GPW wynosiła 4,12 zł.

PANova

Spółka budowlano-deweloperska PANova, zgodnie z zawartą w 2008 roku umową przedwstępną, sprzedała firmie Kaufland Polska Markety nowo zbudowany samoobsługowy dom towarowy wraz z infrastrukturą za 44,8 mln zł.

MCI Management

Spółka MCI Management miała 44,36 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2009 roku wobec 21,55 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 49,95 mln zł wobec 32,19 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 8,79 mln zł wobec 1,10 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym, w 2009 roku spółka miała 43,11 mln zł zysku netto wobec 21,58 mln zł zysku rok wcześniej.

Pekao

Analitycy Millennium DM, w raporcie z 3 marca, podtrzymali rekomendację "neutralnie" i jednocześnie obniżyli cenę docelową dla akcji Pekao o 2 zł do 157 zł. W dniu wydania rekomendacji na warszawskiej giełdzie akcje Pekao warte były 164 zł.

Tell

W sprawozdaniu jednostkowym za pierwszy kwartał Tell utworzy 548 tys. zł rezerw w związku ze złożonym wnioskiem o upadłość spółki zależnej Connex. Cała grupa utworzy rezerwy na Connex w wysokości 400 tys. zł. W 2009 roku Connex osiągnął 11,53 mln zł przychodu, czyli ok. 4 proc. łącznych przychodów Grupy oraz 220 tys. zł straty operacyjnej i 319 tys. zł straty netto.

W 2009 roku Zysk operacyjny spółki Tell w ujęciu jednostkowym wyniósł 8,3 mln zł. W kwocie tej zawarta jest rezerwa (150 tys. zł) na 100 proc. wartości udziałów w spółce Connex. Jednostkowy zysk EBITDA wyniósł 10,5 mln zł, a zysk netto 6,6 mln zł.

Skonsolidowany zysk operacyjny Grupy Tell w 2009 roku wyniósł 11,4 mln zł, zysk EBITDA zamknął się kwotą 14,4 mln zł, a skonsolidowany zysk netto osiągnął wartość 6,72 mln zł.

Warimpex

Hotele marki andel's w Berlinie i Łodzi, których właścicielem jest austriacka firma dewelopersko - inwestycyjna Warimpex, osiągnęły w 2009 roku przychody odpowiednio 11,7 mln euro oraz 3,9 mln euro, poinformowała spółka zarządzająca tymi hotelami Vienna International. Berliński hotel ma 557 pokojów i 3,8 tys. m. kw. powierzchni konferencyjnej. Obłożenie w rok od otwarcia hotelu wyniosło 57 proc. Łódzki andel's zanotował 51,6 proc. obłożenia jest to wynik o 10 proc. lepszy od założeń. Andel's w Łodzi ma 278 pokojów i 3,1 tys. m. kw. powierzchni konferencyjnej. Został otwarty w lipcu ubiegłego roku. Wartość inwestycji wyniosła 70 mln euro.

PKOBP

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów potwierdził decyzję prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zgodnie z którą PKO Bank Polski (PKOBP) ma zapłacić 5,7 mln zł kary za nierzetelną kampanię reklamową "Max Lokaty". >>>>

Asseco, Comarch, Sygnity, Wasko

Do dialogu konkurencyjnego w przetargu na doskonalenie stanowisk do analizowania i prognozowania zagrożeń, organizowanego przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej, zostało dopuszczonych pięć konsorcjów, których liderami są: Asseco Poland (ASSECOPOL), Comarch, Sygnity, Wasko i Siemens. Wartość kontraktu szacowana jest na około 67 mln zł.

Sonel

Zarząd spółki Sonel będzie rekomendował wypłatę dywidendy z ubiegłorocznego zysku, spółka widzi poprawę sytuacji na rynku i liczy, że w roku 2010 przychody przekroczą 30 mln zł - poinformował prezes spółki Krzysztof Wieczorkowski.

Berling

Dystrybutor maszyn i urządzeń chłodniczych, spółka Berling opublikuje prospekt emisyjny 15 marca i zamierza przeprowadzić ofertę publiczną w drugiej połowie marca. >>>>

Asseco Poland

Zarząd Asseco Poland (ASSECOPOL) zmienił uchwałę dotyczącą podwyższenia kapitału. Spółka wyemituje 3,88 mln akcji serii I, czyli o ponad 400 tys. więcej niż planowano wcześniej. Zmiana jest związana z zaleceniem Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), według której spółka, która posiada akcje własne, również powinna otrzymać prawa poboru.

Energomontaż Południe

Portfel zamówień firmy budowlanej Energomontaż Południe (ENERGOPLD), po przyjęciu od Steinmueller Instandsetzung Kraftwerke zlecenia o wartości około 19,5 mln zł, wynosi ok. 407,3 mln zł.

Infovide-Matrix

Konsorcjum Infovide-Matrix (IVMX) i Dahliamatic wygrało przetarg na usługi doradczo-konsultingowe związane z budową, rozbudową, wdrożeniem i promocją projektu Geoportal 2, organizowany przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Wartość kontraktu to 4,58 mln zł netto. Przetarg był organizowany według procedury ograniczonej przyśpieszonej, a o jego pozyskanie starało się sześciu oferentów.

Seko

Seko otrzyma do 10,8 mln zł dofinansowania w ramach inwestycji rozbudowy zakładu przetwórni ryb. W tej sprawie Seko zawarło umowę z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Kwota ta stanowi 30 proc. kosztów, wynoszących 36 mln 34 tys. 569 zł, które spodziewane są podczas realizacji inwestycji rozbudowy zakładu przetwórni ryb. Umowa z ARiMR przewiduje, że 7,5 mln zł Seko otrzyma tytułem jednorazowej zaliczki w terminie 30 dni od dnia złożenia w Agencji dokumentów potwierdzających ustanowienie zabezpieczeń przewidzianych umową. Pomoc będzie także wypłacona jednorazowo po zakończeniu realizacji całej inwestycji. Wtedy spółka otrzyma 3 mln 310 tys. 370 zł. Spółka szacuje, że wniosek o tę płatność przedstawi do 15 stycznia 2011 roku.

Impexmetal

Impexmetal (IMPEXMET Analogiczne wielkości za 2009 rok (nieaudytowane, według raportu za IV kwartał 2009) wyniosły odpowiednio: zysk operacyjny 80 mln zł, EBITDA 143 mln zł, zysk netto 26 mln zł, podała spółka.) prognozuje osiągnięcie zysku netto w wysokości 68 mln zł, zysku EBITDA w wysokości 169 mln zł i zysku operacyjnego w wysokości 105 mln zł. Spółka podaje, że prognoza została sporządzona przy następujących założeniach makroekonomicznych (wielkości średnioroczne): USD/PLN 2,70, EUR/PLN 4,00, metale na LME: Aluminium 2.100 USD/t, Miedź 7.900 USD/t, Cynk 2.300 USD/t, Ołów 2.400 USD/t.