Zysk netto ogółem wyniósł 10,4 mld zł (o 26,3 proc. mniej w porównaniu z poprzednim rokiem). Stratę netto w łącznej wysokości 1,7 mld zł (ponad 4 razy więcej niż rok wcześniej) poniosło 16 banków komercyjnych (przed rokiem 15 i 4 spółdzielcze). Zysk brutto wyniósł 12,67 mld zł, a strata brutto 1,95 mld zł.

"W 2009 r. sektor bankowy osiągnął wyraźnie niższe wyniki finansowe w porównaniu do roku poprzedniego. Na skutek wzrostu kosztów (głównie rezerw na kredyty zagrożone), przy niewielkim wzroście dochodów z działalności bankowej, wynik finansowy brutto obniżył się o 36,2 proc., a netto o 36,3 proc. Liczba banków, które poniosły stratę netto zmniejszyła się o 3, tj. z 19 do 16" - podał GUS. Łącznie przychody z działalności operacyjnej wyniosły 200,6 mld zł (o 0,9 proc. mniej niż przed rokiem). Na wartość przychodów z działalności operacyjnej wpłynęły przede wszystkim przychody z działalności bankowej, które wyniosły ponad 177,3 mld zł (o 6,0 proc. mniej niż przed rokiem).

Koszty działalności operacyjnej ogółem wyniosły 189,9 mld zł (o 2,3 proc. więcej niż przed rokiem). Dynamika kosztów była o 3,2 pkt proc. wyższa od dynamiki przychodów. Saldo rezerw i aktualizacji wartości zwiększyło się o 126,5 proc. za sprawą wzrostu tego salda w bankach komercyjnych o 129,6 proc., a spadku w bankach spółdzielczych o 8,6 proc.

Wynik działalności bankowej sektora osiągnął wartość 49,5 mld zł (wzrost o 2,5 proc. w skali roku), na co złożyło się głównie saldo dochodów z odsetek (28,5 mld zł, spadek o 4,9 proc.), prowizji (12,4 mld zł, wzrost o 9,4 proc.) oraz operacji finansowych i wymiany walut (6,9 mld zł, o 25,5 proc. więcej, w tym 3,2 mld zł na instrumentach pochodnych).

"Wskaźniki rentowności obrotu brutto i netto sektora bankowego w 2009 r. były wyraźnie niższe w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku (odpowiednio 5,3 proc. i 4,3 proc. wobec 8,3 proc. i 6,8 proc.). Wystąpił bowiem 36 procentowy spadek wyniku finansowego przy 1 procentowym spadku przychodów " - podał GUS.

Wartość kredytów ogółem wyniosła 655,3 mld zł, w tym udzielonych sektorowi niefinansowemu 627,9 mld zł. Znaczną część kredytów ogółem dla tego sektora stanowiły kredyty mieszkaniowe (37,9 proc., tj. o 1,7 pkt proc. więcej niż przed rokiem). W tej grupie klientów kredyty mieszkaniowe stanowiły 52,5 proc. ich wszystkich kredytów (52,6 proc. rok wcześniej).

"Wzrost zadłużenia gospodarstw domowych ogółem do poziomu 412,5 mld zł (o 11,9 proc.) był w głównej mierze generowany efektywnym popytem na kredyty mieszkaniowe (216,4 mld zł, tj. o 11,6 proc. więcej niż przed rokiem). W badanym okresie wystąpił nieznaczny spadek kursów głównych walut obcych wobec złotego (m.in. franka szwajcarskiego o ok. -1,3 proc.)" - podano w raporcie.

Depozyty ogółem osiągnęły wartość 612,0 mld zł (wzrost o 11,9 proc.), w tym depozyty sektora niefinansowego 560,0 mld zł (wzrost o 13,4 proc.). "Występująca w poprzednich okresach sprawozdawczych tendencja do szybszego wzrostu akcji kredytowej niż bazy depozytowej, w 2009 r. uległa odwróceniu. Przyrost wartości kredytów dla sektora niefinansowego (5,8 proc.) był o 7,6 pkt proc. niższy od wzrostu wartości depozytów (13,4), w rezultacie czego wartość kredytów dla tego sektora była większa od wartości depozytów o 67,8 mld zł (wobec 99,4 mld zł rok wcześniej)" - podał GUS. Na koniec grudnia 2009 r. działalność prowadziło 67 banków komercyjnych (o 3 mniej niż rok wcześniej) i 576 banków spółdzielczych (o 3 mniej niż przed rokiem).