Transakcja polega na tym, że podatnik sprzedaje bon kontrahentowi, który przekazuje go innym osobom. Potem bon może stać się zamiennikiem, formą zapłaty za towary czy usługi. Jednak w momencie sprzedaży nie następuje wydanie towaru ani wykonanie usługi. To ma miejsce dopiero w momencie realizacji bonu.

Zakres opodatkowania

Zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) opodatkowaniu VAT podlegają:

● odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;

eksport towarów;

● import towarów;

● wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów na terytorium kraju;

● wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Podstawowe znaczenie dla wyjaśnienia, czy sprzedaż bonu towarowego podlega opodatkowaniu, ma to, czym on jest. Ustawa o VAT stanowi, że towar to rzeczy ruchome, wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu VAT, które są wymienione w klasyfikacjach, a także grunty. Świadczenie usług to każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów.

Niemniej należy uznać, że bon nie jest ani towarem, ani usługą. Bon towarowy jest tylko dokumentem uprawniającym posiadacza do nabycia towarów w oznaczonym terminie i w określonym miejscu (firmie). Samo przekazanie czy sprzedaż bonu nie jest ani świadczeniem usługi, ani dostawą towarów – twierdzą w swoich interpretacjach organy podatkowe.

Bon tylko zastępuje pieniądze

Wskazują, że bon nie jest towarem, lecz tylko kwitem, którym można zapłacić za towary. Zastępuje on środki pieniężne. Przekazanie bonów nie stanowi również świadczenia usług. W ocenie organów podatkowych bony towarowe same w sobie nie zaspokajają żadnych potrzeb – nie stanowią autonomicznego świadczenia, a świadczenie jest podstawowym elementem usługi. Bon zastępuje środki pieniężne, za które zwyczajowo nabywa się towary, natomiast wydanie bonu następuje w zamian za dokonanie wpłaty środków pieniężnych przez klienta.

Konkretyzacja obowiązku podatkowego

W przypadku bonów towarowych obowiązek podatkowy w VAT powstaje dopiero w momencie jego realizacji przez okaziciela, tj. z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi. Jeżeli dostawa towaru lub wykonanie usługi muszą być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej wystawienia, nie później niż w 7. dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.