Licząc w ujęciu miesięcznym, wskaźnik inflacji bazowej bez cen żywności i energii wyniósł w lutym 0 proc. a w styczniu 0,3 proc.

Inflacja bazowa, po wyłączeniu cen administrowanych, wyniosła w ujęciu rocznym w lutym 2010 roku 2,7 proc. a w styczniu 3,2 proc. Zgodnie z komunikatem banku centralnego, roczna inflacja bazowa w lutym, po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych, wyniosła w lutym 2010 r. 2,9 proc., natomiast w styczniu br. 3,2 proc.

Z kolei inflacja liczona tzw. metodą 15-proc. średniej obciętej w stosunku rocznym wyniosła w lutym 2,8 proc. a w styczniu 3,1 proc.

Inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii, to wskaźnik, w którym wyeliminowano ceny dóbr szczególnie wrażliwych na wewnętrzne i zewnętrzne szoki podażowe. Z kolei inflacja bazowa, po wyłączeniu cen administrowanych, powstaje przez wyeliminowanie cen, które nie są kształtowane przez mechanizmy rynkowe, lecz podlegają różnego rodzaju regulacjom.

Inflacja bazowa po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych nie uwzględnia cen tych towarów i usług, które są szczególnie wrażliwe na różnego rodzaju szoki popytowe i podażowe, albo które cechują się istotną i zmienną w czasie sezonowością.

Jak informuje NBP miara inflacji bazowej służy do oceny średnio- i długookresowego trendu wzrostu ogólnego poziomu cen. "Przyjmuje się, że inflacja bazowa jest tą częścią inflacji rejestrowanej, która jest związana z oczekiwaniami inflacyjnymi i presją popytową oraz która jest niezależna od szoków podażowych" - wyjaśnia NBP. Cechy inflacji bazowej sprawiają, że jest ona narzędziem przydatnym w polityce pieniężnej.

Liczona przez GUS inflacja cen towarów i usług (CPI) w lutym wyniosła 2,9 proc. rdr.