Ostatni kwartał 2008 roku przypadał na apogeum światowego kryzysu gospodarczego. Ostatni kwartał ubiegłego roku można już zaliczyć do fazy ożywienia cyklu koniunkturalnego. Widać to wyraźnie na przykładzie wyników spółek wchodzących w, obowiązujący do zeszłego piątku, skład indeksu WIG20. Jeżeli porównamy tylko wyniki kwartalne, to zdecydowana większość podmiotów poprawiła swoje wyniki. Tylko sześciu emitentom, z dwudziestu obecnych w indeksie, spadły wyniki kwartalne. Sumaryczne wyniki poprawiły się o ponad 8 mld zł. W IV kwartale 2008 roku zagregowany wynik spółek był stratą w wysokości -3,2 mld zł. Sumaryczny zysk członków WIG20 w IV kwartale 2009 wyniósł natomiast 5,1 mld zł.

Cały rok 2009 rok był jednak dla firm trudnym okresem i jeżeli weźmiemy pod uwagę wyniki całoroczne, to poprawa zysków nie jest już tak imponująca. Wyniki roczne pogorszyły się w przypadku aż 10 spółek. Zagregowany zysk wzrósł natomiast tylko o 4,5 proc.

Jeszcze słabiej wypada rok 2009 pod względem zysku netto w przeliczeniu na jedną akcję (EPS – earnings per share). Zysk przeliczony na jeden walor (obliczany jako roczny zysk netto podzielony przez średnią ważoną czasem liczbę akcji w danym okresie) pogorszył się także w przypadku połowy emitentów. Jednak wyniki zagregowane przyniosły już niewielkie pogorszenie wielkości EPS, zamiast wzrostu jaki można było obserwować w wynikach nie przeliczonych na liczbę akcji.

Interesującą może być obserwacja, jak kształtował się kurs akcji spółek od dnia publikacji sprawozdania finansowego. Jak widać z poniższej tabeli, nie zawsze poprawa zysków skutkowała lepszym zachowaniem się ceny akcji, i odwrotnie. Pogłębienie strat netto w przypadku firmy Bioton nie przeszkodziło w osiągnięciu przez kurs akcji tej spółki najwyższej stopy zwrotu w stosunku do indeksu. W tym przypadku inwestorzy zdecydowanie dyskontowali jednak ujawnione w marcu plany spółki, które przyniosą prawdopodobnie poprawę kondycji firmy w przyszłości. Najgorszy wynik w stosunku do zmiany WIG20 osiągnęła Agora - mimo wyraźnej poprawy wyników finansowych w 2009 roku. Tutaj jednak o zmianach cen akcji zadecydował z pewnością fakt, że od dzisiaj spółka ta przestała być już uczestnikiem indeksu największych spółek warszawskiej giełdy.