"Spółka w całości wywiązała się z zobowiązania zapłaty na rzecz Qebonto Holdings Limited kwoty 8 072 500 PLN za objęte w AWR udziały poprzez zapłatę kwoty pieniężnej w wysokości 4 072 500 zł do dnia 29 stycznia 2010 roku oraz złożenie dyspozycji przeniesienia, w dniu 23 marca 2010 roku, na rzecz Qebonto Holdings Limited 1 600 000 akcji spółki po cenie 2,5 zł/szt"- podano w komunikacie.

Spółka zbyła akcje własne w celu pokrycia wymagalnych zobowiązań. Zgodnie z wcześniejszą umową akcje objęte są blokadą (lock-up) do 15 lipca 2010 r. Spółka obecnie posiada łącznie 670 tys. sztuk akcji własnych, które stanowią 0,645  proc. kapitału zakładowego i dają tyle samo głosów i udziałów na walnym zgromadzeni.

Spółka medialna Platforma Mediowa Point Group (POINTGROUP) miała 2,76 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2009 roku wobec 6,38 mln zł zysku rok wcześniej.