Pozbud

Producent stolarki Pozbud T&R przydzielił w ramach oferty publicznej 5 mln akcji serii E, po 5 zł za sztukę i pozyskał 25 mln zł. W Transzy Instytucjonalnej przydzielono 4.643.777 akcji serii E, natomiast w Transzy Indywidualnej 356.223 akcji serii E. Zapisy nie podlegały redukcji.

Wilbo

Spółka Wilbo zajmująca się przetwórstwem rybnym zawarła z BRE Bankiem umowę kredytu odnawialnego do kwoty 23 mln zł. Spółka zaciągnęła kredyt na sfinansowanie zobowiązań obrotowych w tym limit w rachunku bieżącym do kwoty 5 mln zł, limit na akredytywy do kwoty 11 mln zł oraz kredyt obrotowy do kwoty 7 mln zł. Kredyt obrotowy będzie spłacany w czterech równych ratach, począwszy od czerwca br. do marca 2011 roku. Kredyt został udzielony na jeden rok.

Jednocześnie Wilbo poinformowało, iż spłacony zostanie kredyt zaciągnięty w Deutsche Bank PBC w wysokości 20 mln zł, w tym kredyt obrotowy wysokości 1,5 mln zł, limit na akredytywy wysokości 11 mln zł oraz kredyt w rachunku bieżącym na kwotę 7,5 mln zł.

Macrologic

Zarząd i rada nadzorcza spółki IT Macrologic (MCLOGIC) zaproponują walnemu zgromadzeniu wypłatę dywidendy wysokości 4,72 mln zł, tj. 2,50 zł na akcję z zysku za 2009 r.,wynoszącego 6,63 mln zł. Termin ustalenia prawa do dywidendy wyznaczono na 20 kwietnia, a termin wypłaty dywidendy na 6 maja 2010 r. Pozostała część zysku tj. 1,91 mln zł ma być przeznaczona na kapitał zapasowy.

New World Resources

W raporcie z 25 marca, analitycy UniCredit wydali rekomendację "kupuj" dla akcji New World Resources. Cenę docelową ustalono na 36,89 zł. Na zamknięciu czwartkowej sesji akcje NEWWORLDR kosztowały 32,15 zł.

Hydrobudowa Polska

Spółka Hydrobudowa Polska (HBPOLSKA) nie zamierza zaproponować akcjonariuszom wypłaty dywidendy za 2009 rok. "Zwyczajne walne zgromadzenie spółki Hydrobudowa Polska [...] postanawia wyłączyć od podziału zysk w kwocie 38.895.407,90 zł netto wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok 2009 i przeznaczyć z zysku kwotę 1.100.000,00 zł na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, a kwotę 37.795.407,90 zł na kapitał zapasowy" - czytamy w projekcie uchwały na WZ, które odbędzie się 21 kwietnia.

Ferro

Producent armatury Ferro ustalił ostateczną cenę emisyjną w ofercie publicznej na 10,60 zł za akcję, czyli na górnym poziomie przedziału cenowego 8,40-10,60 zł. Oferta Ferro obejmuje do 3 mln akcji istniejących oraz do 1 mln akcji nowej emisji serii C. W transzy detalicznej spółka oferuje do 600 tys. akcji serii C, a w transzy instytucjonalnej - do 400 tys. akcji serii C oraz do 3 mln akcji istniejących. Całkowita wartość oferty wyniesie 42,4 mln zł, z czego spółka pozyska 10,6 mln zł, które zamierza przeznaczyć na zwiększenie kapitału obrotowego i inwestycje informatyczne. Debiut giełdowy planowany jest na pierwszą dekadę kwietnia 2010 r.

PKN Orlen

Analitycy Domu Maklerskiego Millennium podnieśli cenę docelową dla jednej akcji PKNOrlen do 42,0 zł z 35,3 zł i jednocześnie podtrzymali rekomendację "akumuluj". W dniu wydania rekomendacji, 18 marca, za jedną akcję PKN Orlen płacono 37,80 zł. W piątek po godz. 13:10 kurs wynosił 39,82 zł po wzroście o 0,56%.

"Obecny rok powinien być [...] wyraźnie lepszy [od 2009 r.], gdyż widoczna jest systematyczna, choć nadal powolna, poprawa warunków makro. W związku z polepszeniem perspektyw podnosimy naszą wycenę z 35,3 zł do 42,0 zł oraz podtrzymujemy rekomendację akumuluj " - czytamy w raporcie.

PKN Orlen zawarł umowę typu spot z Glencore Energy UK Ltd. na dostawę ropy naftowej do Unipetrol RPA. Szacunkowa wartość netto umowy wynosi około 27,6 milionów USD, czyli około 80 milionów zł, poinformował Orlen w piątek. Łączna wartość umów zawartych pomiędzy PKN Orlen a Glencore w ciągu ostatnich 12 miesięcy wynosi teraz około 592 miliony USD, czyli ok. 1.712 milionów zł. Unipetrol RPA jest spółką, w której 100% udziałów posiada Unipetrol, w którym PKN Orlen posiada około 63% udziału.

ZCh Police

W raporcie z 18 marca, analitycy Domu Maklerskiego Millennium obniżyli rekomendację dla akcji Zakładów Chemicznych Police do "sprzedaj" z "redukuj" i ustalili cenę docelową na 5,6 zł. W dniu wydania rekomendacji akcja spółki kosztowała 7,00 zł, zaś w piątek ok. godz. 13:20 kurs akcji wynosił 6,91 zł, po spadku o 3,36%.

"Jedną akcję spółki wyceniamy na 5,6 zł. Pomimo uwzględnienia w wycenie zapowiadanej przez zarząd sprzedaży spółek zależnych i licencji produkcji bieli tytanowej, wycena jest wciąż niższa od obecnych notowań. Obniżamy rekomendację do sprzedaj" - czytamy w raporcie.

DGA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Doradztwo Gospodarcze DGA zdecyduje na posiedzeniu 23 kwietnia o wypłacie 1,81 mln zł dywidendy z jednostkowego zysku za 2009 r., czyli 0,20 zł na jedna akcję, wynika z projektów uchwał na ZWZ. Na zwiększenie kapitału zapasowego ma zostać przeznaczona 1,19 mln zł, czytamy w projekcie uchwały. Na dzień ustalenia prawa do dywidendy zaproponowano 5 maja 2010 r., a na dzień wypłaty dywidendy 21 maja 2010 r.

Ergis-Eurofilms

Producent wyrobów z tworzyw sztucznych, spółka Ergis-Eurofilms (ERGIS) zamówiła w 2010 roku w firmie Sabic Sales Europa surowiec za 18,5 mln zł. Ergis przewiduje, że w całym roku obroty z Sabic wyniosą ok. 20 mln euro. Spółka podała, że łączna wartość dostaw i zamówień na surowiec złożonych w Sabic Sales Europa BV w 2010 roku wyniosła 18,5 mln zł. "Szacuje się, że łączne obroty handlowe w 2010 roku wyniosą około 20 mln EUR" - czytamy dalej.

Advadis

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF)zatwierdziła prospekt emisyjny spółki dystrybucyjnej Advadis. w związku z dopuszczeniem do obrotu 47.375.999 akcji serii J. >>>>

Gant

Firma deweloperska Gant Development uplasowała 2-letnie obligacje o wartości nominalnej 28,85 mln zł, w ramach emisji na kwotę nie większą niż 50,00 mln zł. Obligacje są oprocentowane według stawki WIBOR 3M plus 6,5% marża. Oprocentowanie wypłacane będzie w okresach kwartalnych na zasadach określonych w Warunkach Emisji Obligacji. Obligacje zostały zaoferowane inwestorom instytucjonalnym, jako papiery wartościowe na okaziciela, niezabezpieczone, zdematerializowane oraz kuponowe. Spółka prowadzi już rozmowy z GPW na temat wprowadzenia ich do obrotu na rynku Catalyst.

Comarch

Comarch wygrała przetarg organizowany według procedury otwartej przez Państwowy Instytut Geologiczny na rozbudowę systemu przetwarzania danych Państwowej Służby Hydrogeologicznej. Wartość oferty złożonej przez spółkę to 1,08 mln zł brutto.

WSiP

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne (WSiP) podpisały dwie umowy dotyczące współpracy w zakresie hurtowej sprzedaży podręczników szkolnych i pozostałych publikacji do końca 2010 roku, poinformowały WSiP w piątek. Wartość umów jest szacowana na 43,5 ml zł.

Energopol-Południe

Konsorcjum, którego liderem jest Energopol-Południe (ENERGOPOL), podpisało ze Związkiem Międzygminnym ds. Ekologii w Żywcu umowę o wartości netto 24,1 mln zł na budowę sieci kanalizacyjnej. Prace mają zostać zakończone w ciągu 24 miesięcy, licząc od dnia ich rozpoczęcia.

KGHM

Nowym przewodniczącym rady nadzorczej KGHM Polska Miedź został Jacek Kuciński - poinformowała spółka w komunikacie prasowym. Jacek Kuciński pełnił do tej pory funkcję wiceprzewodniczącego oraz pełniącego obowiązki przewodniczącego, po tym, jak z zasiadania w radzie 17 lutego, zrezygnował Marek Trawiński. Wiceprzewodniczącym został Marcin Dyl, natomiast sekretarzem pozostał Marek Panfil.