Inwestorzy instytucjonalni objęli 90 proc. oferty (5.103.000 akcji), a inwestorzy indywidualni 10 proc. (czyli 567.000 akcji). Stopa redukcji w transzy inwestorów indywidualnych wyniosła natomiast 76,9 proc.

Ukraiński holding pozyskał z oferty publicznej 153 mln zł brutto. Środki te spółka zamierza przeznaczyć przede wszystkim na zwiększenie pojemności elewatorów zbożowych, zwiększenie zarządzanego banku ziemi z przeznaczeniem na uprawy, zakup maszyn do uprawy ziemi oraz zasilenie kapitału obrotowego. Spółka sprzedawała akcje po cenie emisyjnej na poziomie 27 zł. Udział nowych akcjonariuszy w kapitale zakładowym w łącznej liczbie akcji spółki po ofercie będzie kształtował się na poziomie 26,2 proc. Przychody spółki z uwzględnieniem dochodu ze zmian w wartości godziwej w I połowie 2010 wyniosły 63,95 mln USD (47,91 mln USD w analogicznym okresie ub.r.).

EBITDA wyniosła 37,55 mln USD wobec 21,01 mln USD. Zysk netto w tym okresie wyniósł 28,07 mln USD (13,26 mln USD w I poł. 2009). W 2009 roku przychody spółki z uwzględnieniem dochodu ze zmian w wartości godziwej wyniosły 76,09 mln USD (93,43 mln USD w 2008). EBITDA w tym okresie wyniosła 21,21 mln USD (10,47 mln USD w 2008). Zysk netto w 2009 wyniósł 5,05 mln USD wobec 18,89 mln USD straty rok wcześniej.