„Podwyższa się kapitał zakładowy spółki o kwotę nie niższą niż 1 złoty oraz nie wyższą niż 18 000 000 złotych w drodze emisji nie mniej niż 1, lecz nie więcej niż 18 000 000 akcji zwykłych na okaziciela nowej emisji serii O o wartości nominalnej 1 zł każda"- podała spółka w komunikacie. Proponowanym dniem prawa poboru jest 21 marca.

Po emisji akcji serii O kapitał zakładowy Getin Holding (GETIN) ma wzrosnąć do kwoty nie wyższej niż 731 785 319 zł. Akcje nowej emisji będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od 01 stycznia 2011 r. na równi z pozostałymi akcjami spółki, to jest za cały rok 2011. Narastająco w I-III kw. 2010 r. Getin Holding miał 271,12 mln zł zysku netto, przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej wobec 229,63 mln zł rok wcześniej.

Jednostkowa strata netto w I-III kw. 2010 r. wyniosła 9,19 mln zł wobec 87,69 mln zł zysku netto rok wcześniej.