„Wszystkie warunki (…) zostały spełnione do dnia 6 grudnia 2010 r. a w dniu 7 grudnia 2007 został spełniony ostatni warunek zawieszający, tj. Komisja Nadzoru Finansowego nie zgłosiła sprzeciwu wobec zamiaru nabycia akcji przez kupującego. W konsekwencji, do dnia 31 grudnia 2010 roku nastąpi zamknięcie (wykonanie) transakcji (umowy sprzedaży akcji) tj. przeniesienie własności 15.003.180 akcji w kapitale zakładowym Polskiego Towarzystwa Ubezpieczeń SA przez sprzedających na kupującego w zamian za zapłatę ceny sprzedaży" – czytamy w komunikacie.

Przed zgodą KNF swoje decyzje – warunkujące transakcję - wydały: UOKiK, rada nadzorczej PTU i rada nadzorcza kupującego. Ostateczna cena ma być ustalona pod koniec roku, wynika z ustaleń agencji ISB. Wstępna cena sprzedaży został określona wcześniej na 136,27 mln zł. Wcześniej Ciech podawał, że maksymalny termin umowy został wyznaczony do 30 czerwca 2011 roku.

Przedmiotem umowy jest 15.003.180 akcji w kapitale zakładowym Polskiego Towarzystwa Ubezpieczeń (PTU), stanowiących łącznie 45,42 proc. kapitału zakładowego, oraz 46,12 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. W posiadaniu Janikosody znajduje się obecnie 7.500.012 akcji, dających udział w kapitale wysokości 22,707 proc. oraz 23,056 proc. udziałów w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu. Z kolei Soda Mątwy posiada 7.503.168 akcji, co stanowi 22,716 proc. udziałów w kapitale zakładowym oraz 23,061 proc. w liczbie głosów na walnym. Wartość bilansowa długoterminowej inwestycji finansowej w PTU wynosi na 34,4 mln zł (stan na 31 grudnia 2009 r.)

Spółka chemiczna Ciech miała narastająco w I-III kw. 2010 roku 62,64 mln zł skonsolidowanej straty netto wobec 10,79 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 2934,28 mln zł wobec 2787,30 mln zł.