„Akcjonariusze, obecni 8 grudnia 2010 r. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PGE, przyjęli uchwałę w sprawie połączenia PGE Polska Grupa Energetyczna SA (spółka przejmująca) ze spółką PGE Electra SA (spółka przejmowana) w ramach Programu Konsolidacji Grupy Kapitałowej PGE.

W wyniku połączenia spółka przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia likwidacji. Połączenie nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku PGE Electra na PGE SA (połączenie przez przejęcie) bez podwyższenia kapitału zakładowego PGE oraz bez wymiany akcji PGE Electra na akcje PGE" – czytamy w komunikacie.

Według PGE, połączenie jest kolejnym etapem programu konsolidacji GK PGE, którego realizacja służy uzyskaniu przez Grupę PGE silnej pozycji rynkowej i finansowej. „Połączenie spółek nie wpłynie na ich bieżącą działalność operacyjną" – czytamy dalej.

Narastająco w I-III kw. 2010 roku spółka miała 2246,63 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 2521,90 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 14984,53 mln zł wobec 15482,83 mln zł.