PGWiR świadczy usługi w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Spółka wykonuje ponadto roboty rekultywacyjne na składowiskach odpadów i terenach zdegradowanych działalnością przemysłową.

Przedsiębiorstwo wyspecjalizowało się również w oczyszczaniu i dozowaniu do rzek zasolonych wód górniczych. Firma dostarcza wodę przemysłową dla zakładów sektora węglowego oraz energetycznego na terenie województwa śląskiego.

Najważniejszymi klientami PGWiR są kopalnie węgla kamiennego Jastrzębskiej Spółki Węglowej i Kompanii Węglowej, a także elektrociepłownie z województwa śląskiego.