Narodowy Bank Polski opublikował raport w poniedziałek.

"Czynnikiem ryzyka dla równowagi zewnętrznej polskiej gospodarki byłaby możliwość nagłego odpływu kapitału zagranicznego spowodowanego ewentualną utratą zaufania uczestników rynku do polityki gospodarczej w Polsce oraz ze wzrostem awersji do ryzyka spowodowanym przez kryzys finansów publicznych w innych państwach. Prawdopodobieństwo materializacji tego ryzyka wydaje się jednak niewielkie" - napisano w raporcie.

"Wynika to z relatywnie stabilnej sytuacji finansów publicznych oraz dobrych perspektyw wzrostu gospodarczego. W sytuacji odpływu kapitału z rynku krajowych obligacji skarbowych, utrzymująca się duża krótkoterminowa strukturalna nadpłynność sektora bankowego mogłaby stanowić bufor wspomagający finansowanie długu publicznego" - dodano.