TVN zawarł umowę z Bankiem Pekao SA dotyczącą wykupu części obligacji PLN o wartości nominalnej 500 mln zł, wyemitowanych przez spółkę w 2008 r. z terminem wykupu w 2013 r. Na podstawie tej umowy spółka wykupi obligacje o wartości nominalnej 208,3 mln zł" – czytamy w komunikacie.

Spółka podała, że obligacje zostaną wykupione po średniej cenie na poziomie 102 proc. wartości nominalnej, powiększonej o odsetki narosłe od dnia 15 grudnia 2010 r. do 23 grudnia 2010 r.

„Całkowita kwota do zapłaty za wykup obligacji wyniesie 212,8 mln zł. Obligacje zostaną umorzone w dniu rozliczenia transakcji, tj. 23 grudnia 2010 r." – czytamy dalej

TVN poinformował, że środki na wykup obligacji spółka pozyskała z emisji obligacji senior notes o wartości 175 mln euro wyemitowanych 19 listopada 2010 r. i zapadalnych w 2018 r. „Pozostałe obligacje [złotowe] zostaną wykupione nie później niż do dnia 14 czerwca 2011 r." – głosi komunikat.