Alternatywny rynek obrotu NewConnect w chwili obecnej skupia 178 spółek. Do połowy grudnia 2010 roku na parkiecie zadebiutowało 77 podmiotów i jak do tej pory stanowi to najlepszy wynik w historii NewConnect. Rosnąca liczba debiutów jest świetnym przykładem na to, że rynek ASO w Polsce rozwija się i cieszy się coraz większym zainteresowaniem ze strony emitentów.

Spośród wszystkich spółek notowanych na NewConnect, najliczniejszą grupę stanowią te zgrupowane w sektorach handel oraz usługi inne. Jest to po 27 spółek w każdej z tych branży. Drugie miejsce co do wielkości zgrupowanych emitentów również przypada na dwa sektory. Po 18 spółek jest notowanych zarówno w sektorze budownictwa, jak i technologii. Sektorami o najmniejszej liczbie podmiotów są telekomunikacja, e-handel oraz ochrona zdrowia – odpowiednio 3, 4 i 6 spółek. Na polskim rynku ASO można również znaleźć akcje spółek zagranicznych, nie jest to liczna grupa, bo zaledwie 3 spółki. Dwie z nich, pochodzące z Czech notowane są w sektorze technologii, z kolei trzecia – bułgarska w inwestycjach.

Początek roku 2010 na rynku NewConnect wykazywał trend wzrostowy, była to kontynuacja poprawy koniunktury w 2009 r., kiedy to na koniec roku NCIndex odnotował 48 proc. wzrost wobec historycznego minimum jakie przypadło na dzień 12 marca 2009 r. W kwietniu jednak doszło do odwrócenia trendu i II kwartał roku był pod znakiem spadków. Zła passa NCIndex trwała do września, od tego czasu na rynku możemy obserwować wzrost aktywności przekładający się na trend wzrostowy indeksu. Główny indeks rynku wahał się w 2010 r. w przedziale między 50 a 65 punktów i w ciągu roku wykazał się wzrostem o nieco ponad 35 proc. Najniższą wartość na zamknięcie kurs osiągnął pierwszego dnia notowań w 2010 r., było to 49,36 pkt. z kolei osiągnięte maksimum (do 17 grudnia 2010 r.) wyniosło 64,39 pkt. w listopadzie br.

Na Wykresie 4 przedstawiono, w jaki sposób ulegała zmianie liczba transakcji na rynku NewConnect oraz ich średnia miesięczna wartość. Za pomocą tych wskaźników można ocenić jaką skalą zainteresowania cieszyły się inwestycje w spółki notowane w ASO. Najlepszym miesiącem dla rynku pod względem liczby zawartych transakcji okazał się być październik. W tym miesiącu zawarto nieco ponad 100 tys. transakcji, a przeciętna wartość przypadająca na ten okres to blisko 2,3 tys. zł. Mimo to, że październik był najlepszym miesiącem transakcyjnym, to rekordowy dla 2010 r. pod względem średniej wartości transakcji na sesję okazał się być wrzesień. Uśredniony wynik dla września to niewiele ponad 2,4 tys. zł na sesję. Najsłabszym okresem dla NewConnect okazały się być czas wiosenno-letni. Od kwietnia do lipca liczba transakcji była w najlepszym okresie przekroczyła zaledwie 51 tys., a średnia wartość transakcji przypadająca na te cztery miesiące to 1,6 tys. zł.

Na trzylecie funkcjonowania rynku NewConnect pojawił się nowy, drugi na tym rynku, indeks giełdowy – Life Science, notowany jest na parkiecie od 20 września 2010 r. Zamierzeniem tego indeksu jest skupianie spółek z sektora medycznego i biotechnologicznego. Utworzenie nowego indeksu, jak twierdzi GPW, pozwoli wyeksponować grupę docelową emitentów wchodzących w skład indeksu, ale również stanowić będzie narzędzie, które zwiększy przejrzystość tych spółek i ułatwi uczestnikom rynku podejmowanie decyzji inwestycyjnych. Przyjmując bardziej rzeczywisty punkt widzenia tego wydarzenia, można sądzić, że jest to jeden z elementów strategii budowania rynku dla spółek innowacyjnych. Na tej podstawie należy się spodziewać, że w przyszłości możemy się spotkać z powstawaniem kolejnych indeksów, które będą skupiać podmioty z różnych dziedzin wysokich technologii.

W dniu 16 marca 2010 r. na platformie NewConnect został również utworzony nowy segment – Lead. Ma on za zadanie skupiać spółki, które cechują się mniejszym ryzykiem dla inwestorów. Wejście w skład indeksu jest bardzo rygorystyczne. Podmioty, które chcą się znajdować w tym indeksie muszą spełnić cały szereg kryteriów, zarówno o charakterze ilościowym, jak i jakościowym. Na chwilę obecną segment ten tworzy 12 spółek. Utworzenie tego segmentu można przyjąć za obranie przez rynek NewConnect nowego kierunku rozwoju, którym jest poprawa bezpieczeństwa inwestorów.