Makroekonomia

 • Oczekujemy stabilizacji tempa wzrostu PKB w 2011 r. na poziomie zbliżonym do wyniku za 2010 r. ok. 3,5 proc. r/r. 
 • Na początku 2011 r. oczekujemy wyhamowania dynamiki wzrostu gospodarczego z tytułu przesunięcia na koniec br. części popytu w oczekiwaniu na zmiany podatkowe w 2011 r. (podatek VAT, motoryzacja) oraz opóźnionych efektów wyhamowania wzrostu gospodarczego za granicą, w trakcie roku dynamika wzrostu powinna przyspieszyć powyżej 4,0 proc. r/r. 
 • Oczekujemy stabilnego tempa wzrostu eksportu w warunkach wyhamowania tempa poprawy aktywności w gospodarce globalnej wobec sytuacji z początku 2010 r. 
 • Prognozujemy nieznaczne przyśpieszenie dynamiki popytu krajowego przy stabilnej dynamice konsumpcji prywatnej, wyższej dynamice inwestycji (+5,6 proc. r/r wobec -1,5% r/r w br.), ale wyraźnie niższej niż w 2010 r. kontrybucji z tytułu zapasów.
 • Stabilny wzrost popytu krajowego oraz kontynuacja aprecjacji kursu złotego powinny przekładać się na nieznaczne przyśpieszenie dynamiki importu wobec 2010 r., skutkując nieco silniejszą niż w 2010 r. ujemną kontrybucją eksportu netto we wzrost PKB
 • Po okresie odbudowy zapasów w 2010 r. (po ich likwidacji w 2009 r.), w warunkach sygnałów poprawy oceny bieżącego stanu zapasów przez przedsiębiorstwa, w 2011 r. oczekujemy spadku dodatniej kontrybucji zapasów z 1,5 pkt. proc. w 2010 r. do poniżej 0,5 pkt. proc.

Dynamika inwestycji

 • W 2011 r. oczekujemy przyspieszenia dynamiki inwestycji do 5,6 proc. r/r, po ich oczekiwanym spadku o 1,5 proc. r/r w 2010 r. 
 • Prognozujemy poprawę wyniku w większości kategorii: inwestycjach w maszyny i urządzenia, inwestycji infrastrukturalnych oraz w budownictwie mieszkaniowym; lekkiego wyhamowania dynamiki wzrostu oczekujemy w zakresie inwestycji w środki transportu. 
 • Po dwóch latach silnego spadku, w 2011 r. prognozujemy wzrost inwestycji przedsiębiorstw w maszyny i urządzenia.
 • Na wzrost inwestycji wpływać będą nadrabianie, po okresowym wstrzymaniu, inwestycji odtworzeniowych, stabilizacja średnioterminowych perspektyw popytu oraz wzrost wykorzystania mocy produkcyjnych w gospodarce przy generalnie stabilnej sytuacji finansowej przedsiębiorstw. 
 • Wraz z silniejszym przyspieszeniem wykorzystania finansowania z programów UE oraz wejściem w okres kumulacji inwestycji drogowych oczekujemy wyższej dynamiki wzrostu w zakresie publicznych inwestycji infrastrukturalnych.
 • Oczekujemy wyhamowania spadku inwestycji w budownictwie mieszkaniowym, gdzie po silnym pogorszeniu w 2010 r. (w następstwie spadku rozpoczynanych budów w II poł. 2008 r.) cykl inwestycyjny wskazuje w 2011 r. na nieujemną dynamikę wzrostu.
 • Prognozujemy spowolnienie dynamiki inwestycji w środki transportu po bardzo wysokim wzroście w 2010 r. w wyniku kumulacji wydatków pod koniec roku (efekt zmian podatkowych).

Rynek pracy

 • Prognozujemy stopniową poprawę sytuacji na rynku pracy wskutek utrzymania koniunktury gospodarczej przy zwiększeniu dynamiki inwestycji, przewagi liczby tworzonych miejsc pracy nad likwidowanymi, znacznego zmniejszenia skali zwolnień grupowych oraz osłabienia presji czynników demograficznych i spadku liczby osób w wieku produkcyjnym w kolejnym roku z rzędu (wg prognoz GUS o ok. 110 tys. osób wobec ok. 30 tys. w 2010 r.). 
 • W 2011 r. przewidujemy niewielki wzrost zatrudnienia oraz spadek stopy bezrobocia rejestrowanego do 10,9 proc. z 12,1 proc. w 2010 r., przy rocznym spadku
  liczby pozostających bez pracy o prawie 200 tys. osób do 1,7 mln.  
 • Oczekujemy zwiększenia emigracji z Polski po pełnym otwarciu rynków pracy Niemiec i Austrii dla Polaków od maja 2011 r., jednak trudno jest obecnie
  szacować skalę zjawiska.

Deficyt budżetowy

 • Na 2011 r. planowany deficyt budżetu państwa może wynieść 40,2 mld zł, wobec 48,3 mld zł w 2010 r. 
 • W 2011 r. oczekujemy niższego niż w 2010 r. deficytu sektora samorządowego i ubezpieczeń społecznych i w efekcie spadku deficytu sektora finansów publicznych (SFP) do ok. 75 mld zł. z 85 mld zł. w 2010 r. (tj. 5,1 proc. z 5,9 proc. PKB) wg metodologii krajowej a wg metodologii UE -do 6,3 proc. PKB z 7,8 proc.. 
 • Brak „buforu bezpieczeństwa” dla realizacji budżetu z tytułu założeń makroekonomicznych.
 • Oczekujemy utrzymania długu publicznego (wg metodologii krajowej) na poziomie ok. 54 proc. PKB i ok. 56,5 proc. PKB wg metodologii UE. Czynnikiem determinującym utrzymanie poziomu długu w relacji do PKB na poziomie zbliżonym do 2010 r. przy ograniczonej skali spadku deficytu SFP będzie ograniczenie potrzeb pożyczkowych o blisko 20 mld zł z tytułu zarządzania płynnością finansów publicznych. Zgodnie z nowelizacją Ustawy o Finansach Publicznych część jednostek sektora publicznego (niektóre fundusze celowe, NFZ) będzie zobligowana od utrzymania wolnych środków na rachunku MF w BGK, co ma ograniczyć skalę niewykorzystanych przez jednostki bieżących środków finansowych, które zostaną wykorzystane przez Skarb Państwa i tym samym ograniczą skalę potrzeb pożyczkowych i SP. Dodatkowe czynniki, które powinny ograniczać przyrost długu publicznego to przychody z prywatyzacji, oczekiwane na poziomie ok. 15 mld zł. i oczekiwana aprecjacja złotego.