W dniu wydania rekomendacji kurs wynosił 5,09 zł, a w poniedziałek po 11:00 za akcję płacono 5,07 zł.

„W naszych szacunkach założyliśmy, że wzrostowi przychodów będzie towarzyszyć poprawa rentowności, co wynikać będzie z intensyfikacji działań w segmentach najbardziej rentownych m.in. w segmencie oświetlenia architektonicznego. Założyliśmy, że udział przychodów z eksportu będzie się systematycznie zwiększał (docelowo przekroczy 1/3 przychodów ogółem). Dodatkowo wzrostowi przychodów sprzyjać będzie zakończenie inwestycji w zakładzie w Dobczycach. Jednocześnie zakładamy, że rentowności, które osiągnie spółka od 2014 roku będą zbliżone do poziomów zanotowanych w 2008 roku. Warto dodać, że spółka systematycznie wypłaca dywidendę. W latach następnych planowany poziom dywidendy wynosić będzie 40% zysku netto" – czytamy w raporcie.