Walne nie wyraziło natomiast zgody na nabycie przez spółkę wszystkich posiadanych przez Złomrex udziałów i akcji w spółkach Złomrex Metal, Ferrostal Łabędy oraz HSW Huta Stali Jakościowych.

"W wykonaniu zobowiązań wynikających z zawartej w dniu 26 listopada 2010 roku Przedwstępnej Umowy Sprzedaży ze spółkami ArcelorMittal Distribution Poland sp. z o.o. i ArcelorMittal Distribution Solutions Poland sp. z o.o. (...) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cognor niniejszym wyraża zgodę na zbycie przez spółkę przedsiębiorstwa (...) to jest zorganizowanego zespołu składników materialnych i niematerialnych, w tym na zbycie nieruchomości wchodzących w skład tego przedsiębiorstwa, stanowiących własność lub będących w użytkowaniu wieczystym Spółki i na przelew wierzytelności, wynikających z umów będących składnikiem tego przedsiębiorstwa w drodze wniesienia tego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w całości aportem do spółki zależnej, w której spółka posiada 100% udziału w kapitale zakładowym tj. Złomrex Centrum Sp. z o.o. z siedziba w Poraju w zamian za udziały w podwyższonym kapital! e zakładowym spółki Złomrex Centrum" - czytamy w uchwałach walnego.

Cognor podpisał w listopadzie ze spółkami dystrybucyjnymi Grupy ArcelorMittal przedwstępną umowę sprzedaży aktywów wykorzystywane do obrotu wyrobami hutniczymi na terenie Polski. Wartość transakcji, z wyłączeniem zapasów, wyniesie 148,9 mln zł. "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie podjęło Uchwały nr 4 w sprawie nabycia od Złomrex SA w Poraju udziałów i akcji w spółkach: Złomrex Metal, Ferrostal Łabędy , HSW Huta Stali Jakościowych" - czytamy dalej.

Według projektu uchwały, Złomrex miał nabyć udziały w tych spółkach za kwotę nie wyższą niż 703 mln zł. Narastająco w I-III kw. 2010 roku spółka Cognor miała 15,87 mln zł skonsolidowanej straty netto (z działalności kontynuowanej) wobec 23,67 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 702,09 mln zł wobec 451,47 mln zł.