Raport sporządzono gdy rynkowa cena akcji KREDYTIN wynosiła 13,5 zł, co oznacza, że analitycy szacują potencjał wzrostowy walorów spółki na 20,4 proc. W piątek około godz. 12:30 akcje KREDYTIN rynek wyceniał na 13,39 zł.

Wycena została dokonana przy zastosowaniu metody DCF oraz metody porównawczej. W ocenie biura obie metody maja równą wagę. Wycena metodą DCF dała cenę na poziomie 16,94 zł. Przy metodzie porównawczej szacunkowa wartość akcji wynosiła 15,35 zł.

„Zdecydowaliśmy się przyjąć 5%we dyskonto do wyceny w związku z potencjalną kolejną emisją akcji. Celem skutecznej plasacji jest ona zwykle przeprowadzana z ceną zawierającą dyskonto względem rynkowej. Wyznaczona 6-cio miesięczna cena docelowa akcji wynosi 16,25zł/akcję” – uzasadniają analitycy poziom wyceny.

„W październiku Kredyt Inkaso z sukcesem przeprowadziło emisję nowych akcji pozyskując 37,5 mln zł. Środki, poprzez zwiększenie wartości nabywanych wierzytelności, przełożą się na wzrost przychodów w kolejnych okresach. Potencjalnym czynnikiem usztywniającym zachowanie się kursu akcji może okazać się dodatkowa emisja akcji w ramach zakładanego kapitału docelowego. Podtrzymujemy zalecenie inwestycyjne. Uwzględniając zmiany struktury organizacyjnej Spółki oraz otoczenia rynkowego wyceniamy jedną akcję na 16,25 zł” – napisali analitycy Noble Securities.