1 Jakie podmioty mają obowiązek złożyć CIT-8

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych podlegają dochody uzyskiwane przez:

● osoby prawne oraz spółki kapitałowe w organizacji,

● jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej (z wyjątkiem spółek niemających osobowości prawnej, tj. spółek osobowych prawa handlowego – spółki jawne, spółki partnerskie, spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne oraz spółki cywilne),

● spółki niemające osobowości prawnej mające siedzibę lub miejsce zarządu w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego państwa są traktowane jak osoby prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

W praktyce do najliczniejszej grupy podmiotów, które mają obowiązek złożenia CIT-8, zalicza się: spółki z o.o., spółki akcyjne (oraz ich grupy kapitałowe), które nabywają osobowość prawną w wyniku rejestracji przez sąd rejestrowy. Obowiązku składania CIT-8 nie mają jednak oddziały danej spółki. Oprócz tego roczną deklarację CIT składają podmioty, które na podstawie odrębnych przepisów mają przyznany status osoby prawnej – np. uczelnie wyższe, spółdzielnie, fundacje, stowarzyszenia.

Dużą grupę podmiotów, które muszą złożyć roczny CIT, stanowią jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej. W tym przypadku należy odwołać się każdorazowo do przepisów, na podstawie których taka jednostka organizacyjna została utworzona. Na przykład roczny CIT składają wspólnoty mieszkaniowe, ale już np. rady rodziców jako wewnętrzne organy szkoły takiego obowiązku nie mają.

Obowiązku składania rocznego zeznania podatkowego nie mają podmioty zwolnione ustawowo od płacenia CIT – jednostki budżetowe, fundusze celowe, jednostki samorządu terytorialnego w zakresie dochodów określonych w przepisach ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne.

2 Jakie przychody przedsiębiorca musi wykazać

W deklaracji CIT-8 należy wykazać określone źródła przychodów uzyskane w ciągu roku podatkowego.

Przychód podmiotów mających obowiązek złożenia CIT-8 ustala się zgodnie zasadami określonymi w art. 12 – 14 ustawy o CIT, natomiast koszty uzyskania przychodów w art. 15 – 16m ustawy. Przychodami są otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe, wartość otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw.

Do przychodów nie zalicza się m.in.:

● pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, a także otrzymanych lub zwróconych pożyczek (kredytów), z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek (kredytów),

● kwot naliczonych, lecz nieotrzymanych odsetek od należności, w tym również od udzielonych pożyczek (kredytów),

● należnego podatku od towarów i usług,

● wartości świadczeń wolontariuszy, udzielanych na zasadach określonych w przepisach o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Niektórych rodzajów należności uznanych za przychody nie wykazuje się jednak w CIT-8. Służą do tego inne deklaracje podatkowe (np. CIT-6R dla dochodów z dywidend).

W poz. 27 deklaracji CIT-8 wpisuje się przychody ze źródeł położonych w Polsce. W pozycji tej nie należy jednak wykazywać:

● przychodów, bo ustawa o CIT nie ma zastosowania, np. przychodów z działalności rolniczej czy gospodarki leśnej,

● przychodów osiąganych przez podatników podlegających ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu opodatkowanych podatkiem ryczałtowym,

● dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych uzyskanych w Polsce.

Przychody uzyskane poza Polską (w tym dywidendy) uwzględnia się w poz. 28.

3 Czy darowizna powiększy wykazaną stratę

W rocznym CIT-8 podatnicy mogą wykazać w załącznikach do tego zeznania (CIT-8/O oraz CIT-D) kwotę strat z lat poprzednich oraz przekazane darowizny. Przepisy umożliwiają podatnikowi obniżenie dochodu o wysokość straty poniesionej w roku podatkowym w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50 proc. kwoty straty. Ponadto podatnik może odliczyć od dochodu darowizny przekazane na określone ustawowo cele, np. kultu religijnego oraz organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

W przypadku jednak gdy podatnik zakończył rok podatkowy ze stratą, nie będzie mógł odliczyć wartości tych przekazanych darowizn, tak aby jeszcze bardziej powiększyć stratę. Darowizny zgodnie z przepisami są odliczane od osiągniętego dochodu.

Jeżeli zatem podatnik za dany rok podatkowy wykaże w CIT-8 stratę, to wówczas, z uwagi na brak dochodu, który mógłby podlegać obniżeniu, nie można dokonać odliczenia darowizny. Ponadto jeśli podatnik w danym roku podatkowym nie wykazał dochodu, to możliwość odliczenia darowizny nie przechodzi na kolejne lata do momentu, kiedy podatnik osiągnie dochód.

Warunki odliczania darowizn przekazanych na cele pożytku publicznego oraz na cele kultu religijnego określone są w art. 18 ustawy o CIT, a całkowity limit odliczenia nie może przekroczyć 10 proc. dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym. Natomiast kryteria przekazania tzw. darowizn nielimitowanych na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą są określone w ustawach regulujących stosunki państwa z poszczególnymi Kościołami.

Informację o liczbie składanych załączników CIT-8/O, CIT-D oraz innych należy uwzględnić w poz. 22 – 26 deklaracji CIT-8.

4 Jakie są skutki podatkowe zwrotu dotacji

Przepisy ustawy o CIT określają, że opodatkowaniu podlega dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich został on osiągnięty. Przychodami są również różnego rodzaju dotacje czy inne środki mające status bezzwrotnej pomocy finansowej. Zatem pieniądze otrzymane w formie dotacji są przychodem w momencie ich faktycznego otrzymania.

Jednocześnie zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 21 ustawy o CIT dotacje, które zostały otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków związanych z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych, są wolne od podatku. Takie dotacje uwzględnia się jednak w CIT-8/O (część B. 1).

PRZYKŁAD

Kiedy przedsiębiorca będzie musiał zwrócić dotację

Podmioty, które otrzymały środki pieniężne w ramach bezzwrotnej pomocy, mogą niekiedy zostać zobowiązane do ich zwrotu, np. na skutek wykorzystywania środków niezgodnie z przeznaczeniem, tj. z naruszeniem postanowień umowy między beneficjentem a podmiotem przyznającym dotację.

Zwrot dotacji, które wcześniej zostały zaliczone do przychodów, skutkuje zmniejszeniem tych przychodów za okres, w którym zostały wcześniej wykazane w ewidencji. Konsekwencją tego jest to, że podmiot, który ma obowiązek zwrotu dotacji, powinien skorygować również ewentualne zwiększenia kosztów uzyskania przychodów o te wydatki, które wcześniej z tytułu korzystania z dotacji nie mogły być zaliczone do kosztów.

Korekty związanej ze zwrotem dotacji należy dokonywać w powiązaniu z przychodem, który był wykazany w ewidencji księgowej w związku z otrzymaniem tej dotacji.

5 Jak rozliczyć dochody związane ze statutem

Duża grupa podmiotów korzysta na podstawie ustawy o CIT z tzw. zwolnień przedmiotowych. Na przykład zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy zwolnione od podatku są dochody podatników, których celem statutowym jest m.in. działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, ale tylko w tej części, w której dochód jest przeznaczony na te cele.

Dochód taki jest zwolniony z podatku, jeśli zostanie przeznaczony na cele korzystające ze zwolnienia, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów (bez względu na termin wydania tego dochodu).

Jednak takie przeznaczenie dochodu wiąże się z tym, że trzeba go wykazać w CIT-8 (poz. od 8 do 12 załącznika CIT-8/O, i w poz. 40 CIT-8.).

PRZYKŁAD

Jak prawidłowo wypełnić roczne zeznanie CIT

W celu wykazania danych o dochodach wolnych od podatku (przeznaczonych na cele statutowe) trzeba wypełnić część F. 2. załącznika CIT-8/O. W poz. 70 wykazuje się sumę dochodów z danego roku podatkowego oraz z lat poprzednich, które nie zostały wydatkowane do końca roku podatkowego. Ze względu na zwolnienie podatkowe wykazane w tym miejscu kwoty nie podwyższają podatku, nawet jeśli zostały tylko przeznaczone na cele statutowe lub inne zwolnione w danym roku, ale nie zostały faktycznie wydatkowane.

Obowiązek podatkowy od tych dochodów powstanie jeśli podmiot przeznaczy je w rzeczywistości na inne cele – nawet po kilku latach od ich osiągnięcia.

6 Kto może podpisać roczną deklarację

Prawidłowo wypełnioną deklarację CIT-8 trzeba jeszcze podpisać. Za osoby prawne deklarację mogą podpisać albo osoby uprawnione, np. członkowie zarządu, albo też ustanowieni przez nich pełnomocnicy.

Osoba, składając zeznanie roczne, podpisuje oświadczenie o znajomości przepisów kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością i przez to narażenie na uszczuplenie podatku. W poz. 104 CIT-8 należy wskazać dane kontaktowe do osoby podpisującej to zeznanie.

W poz. 102 należy złożyć podpisy i pieczątki osoby lub osób uprawnionych do zarządzania jednostką. W poz. 103 wpisuje się datę wypełnienia zeznania.

PRZYKŁAD

Kiedy można wyznaczyć pełnomocnika do podpisywania deklaracji

Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji jest szczególnym rodzajem pełnomocnictwa, z którego powinno wprost wynikać upoważnienie do podpisywania zeznań (deklaracji). Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej pełnomocnikiem może być każda osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych.

Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji oraz zawiadomienie o odwołaniu tego pełnomocnictwa składa się organowi podatkowemu właściwemu w sprawach podatku, którego dana deklaracja dotyczy. Natomiast pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz zawiadomienie o odwołaniu tego pełnomocnictwa podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu w sprawach ewidencji podatników i płatników.

przemyslaw.molik@infor.pl

Podstawa prawna

Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.).