"Zarząd informuje, że postanowił przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy do akceptacji propozycję dokonania podziału zysku netto za rok obrotowy 2010 w kwocie10.440.443,26 zł w taki sposób, by pozostawić całą kwotę jako zysk zatrzymany w spółce z przeznaczeniem na cele statutowe" - czytamy w raporcie.

Spółka Orbis miała 16,10 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w 2010 roku wobec 26,72 mln zł zysku rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym, w 2010 roku spółka miała 10,44 mln zł zysku netto wobec 13,41 mln zł zysku rok wcześniej.