W czwartek (14.04.) poznamy natomiast marcowe tempo wzrostu podaży pieniądza.

Jeśli chodzi o wskaźnik CPI, to prognozujemy, że wzrósł on w marcu do 3,9% r/r wobec 3,6% r/r w lutym. Szacujemy, że w skali miesiąca ceny detaliczne dóbr i usług wzrosły o 0,6%. Wg naszych szacunków w marcu najsilniej wzrosły ceny w transporcie o ok. 1,6% m/m, w związku z istotnymi wzrostami cen paliw w detalu (ok. 3,2% m/m). Oczekujemy znaczącego wzrostu cen na rynku żywności (ok. 1,1% m/m), wynikających w szczególności z silnie drożejącego cukru, mięsa i warzyw, ponadto prognozujemy sezonowy wzrost cen odzieży i obuwia oraz istotny wzrost cen wyrobów tytoniowych w związku z zakończeniem okresu sprzedaży papierosów ze starą banderolą. W pozostałych kategoriach spodziewamy się niewielkich wzrostów, przy możliwym spadku cen w łączności oraz rekreacji i kulturze. Głównymi czynnikami wzrostu rocznego wskaźnika CPI w marcu w porównaniu z lutym powinny być przyspieszające dynamiki wzrostu cen w dwóch kategoriach: żywność i napoje bezalkoholowe oraz transport.

W zakresie bilansu płatniczego przewidujemy, że w lutym deficyt w obrotach bieżących obniżył się do 517 mln EUR, wobec wyniku 930 mln EUR w styczniu. Choć oczekujemy, że nastąpiło odbicie w górę po stronie importu po silnym spowolnieniu w styczniu i w rezultacie pogorszenie miesięcznego wyniku w handlu zagranicznym, to czynnikiem dzięki któremu nastąpiła wyraźna poprawa wyniku w obrotach bieżących była wysoka sezonowa nadwyżka w transferach bieżących (efekt rozliczeń środków z UE – znaczący napływ środków w ramach WPR). W handlu zagranicznym oczekujemy deficytu na poziomie 417 mln EUR, wobec odnotowanej w styczniu nadwyżki na poziomie 275 mln EUR. Przyjęliśmy założenie, że silne spowolnienie dynamiki importu w styczniu było efektem jednorazowym, być może związanym z okresowym (na samym początku roku) spowolnieniem aktywności gospodarki. Przy oczekiwanej stabilizacji popytu krajowego oraz tendencji wzrostowej cen surowców (skutkującej wzrostem cen importu) oczekujemy powrotu dynamiki importu powyżej 20% r/r w styczniu. Przy stabilizacji dynamiki eksportu w okolicach 19% r/r powinno to przełożyć się na wyraźne miesięczne pogorszenie wyniku w handlu zagranicznym. Przy założeniu powyższych szacunków oraz braku korekty za miesiące wcześniejsze można oczekiwać wzrostu deficytu w obrotach bieżących w ujęciu 12-miesięcznym po lutym do 3,6% PKB wobec 3,4% PKB za 2010 r.

Natomiast jeśli chodzi o podaż pieniądza M3, to prognozujemy, że wyniosła ona w marcu 781,8 mld zł, wzrastając o 0,9% w skali miesiąca oraz o 8,4% w skali roku, wobec 8,3% r/r w lutym. Przewidujemy, że do wzrostu podaży pieniądza w skali miesiąca przyczyniły się wzrost: depozytów gospodarstw domowych (o ok. 4,4 mld zł) i depozytów przedsiębiorstw (o ok. 2,1 mld zł), przy spadku depozytów funduszy ubezpieczeń społecznych (o ok. 0,8 mld zł), przy wzroście gotówki w obiegu (o ok. 0,8 mld zł).

Na rynkach zagranicznych w tym tygodniu opublikowane zostaną miesięczne dane dot. sfery realnej z USA (produkcja przemysłowa, sprzedaż detaliczna), wskaźnik CPI oraz indeks nastrojów konsumentów. Na środę zaplanowana jest także publikacja Beżowej Księgi, raportu Fed. W strefie euro publikowane będą ostateczne dane dot. wskaźnika inflacji w marcu a w Niemczech – indeks koniunktury gospodarczej ZEW.


Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być traktowane, jako propozycja nabycia jakichkolwiek instrumentów finansowych, usługa doradztwa inwestycyjnego, podatkowego lub jako forma świadczenia pomocy prawnej. PKO BP SA dołożył wszelkich starań, aby zamieszczone w niniejszym materiale informacje były rzetelne oraz oparte na wiarygodnych źródłach. PKO BP SA nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym materiale.