Spodziewamy się, że w ofercie znajdą się 7-dniowe bony pieniężne o wartości 110 mld PLN.

Na rynku SPW i kontraktów IRS wyprzedaż, do jakiej doszło po środowej publikacji danych nt. inflacji, została powstrzymana. W czwartek kwotowania praktycznie nie uległy zmianie, a w niektórych sektorach rentowności nawet lekko spadły. W kontekście zbliżającego się majowego posiedzenia RPP warto wspomnieć, że według komunikatu NBP za podwyżką stóp w marcu głosowali Andrzej Bratkowski, Jerzy Hausner i Andrzej Rzońca (Jan Winiecki był nieobecny).

Ministerstwo Finansów poinformowało o fakcie rozpoczęcia zapisów w ramach emisji euroobligacji denominowanych w USD. Wstępna rentowność została ustalona na poziomie 170 pb powyżej średniej swapowej, czyli w okolicach 5,25%. Fakt, że resort finansów decyduje się na pozyskanie środków poprzez emisję na rynku zagranicznym może świadczyć o tym, że bieżące problemy Portugalii nie przekładają się negatywnie na wycenę polskich aktywów. Niemniej biorąc pod uwagę notowania na rynku wtórnym polskich obligacji nominowanych w USD, a także kwotowania kontraktów CDS to wydaje się, że Polska jednak musiała zapłacić premię za uplasowanie emisji (około 15-20 pb) w relacji do bieżących notowań rynkowych.

W Europie w przypadku Hiszpanii i Włoch na skutek napływających negatywnych informacji lekko rośnie koszt finansowania na rynku dłużnych papierów skarbowych. Widać cały czas systematyczny wzrost rentowności greckich obligacji. W sektorze 3-letnim ich dochodowości zbliżyły się do 19% (krzywa w przedziale od 2 do 5 lat kształtuje się na poziomie 15-19%), cena papieru jednocześnie spadła poniżej 70% w relacji do wartości nominalnej. Podobne tendencje widać również w przypadku Irlandii, a także Portugalii, która zapewne w czerwcu otrzyma międzynarodową pomoc finansową. W obydwu przypadkach krzywe dla obligacji skarbowych kształtują się w okolicach 9-10% (kwotowania portugalskich obligacji 5-letnich przekroczyły 10%). Oznaczać to może, że rynek coraz bardziej liczy się z możliwością restrukturyzacji zadłużenia wymienionych państw, chociaż oficjalnie przedstawiciele międzynarodowych instytucji, a także unijni politycy zaprzeczają, aby taka możliwość była w ogóle rozpatrywana. Nieoficjalnie pojawiają się jednak już propozycje, aby Portugalii nie udzielać wsparcia finansowego, a pozwolić na restrukturyzację zadłużenia (kosztami obciążeni byliby w większości obligatariusze). Aktualnie na rynku kontraktów kredytowych widać, że inwestorzy dyskontują tzw. recovery rate na poziomie około 50%.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być traktowane, jako propozycja nabycia jakichkolwiek instrumentów finansowych, usługa doradztwa inwestycyjnego, podatkowego lub jako forma świadczenia pomocy prawnej. PKO BP SA dołożył wszelkich starań, aby zamieszczone w niniejszym materiale informacje były rzetelne oraz oparte na wiarygodnych źródłach. PKO BP SA nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym materiale.