„W pierwszym kwartale br. na rynku funduszy inwestycyjnych pojawił sie lekki marazm. Podczas gdy w poprzednich kwartałach 2010 roku sprzedaż netto funduszy przekraczała średnio 2,3 mld zł, tym razem wyniosła zaledwie 0,7 mld zł. Złożyło sie na to zarówno ujemne saldo wpłat i wypłat w styczniu oraz słaba sprzedaż w kolejnych miesiącach. Najlepszy w całym kwartale był marzec"- podano w raporcie. Według danych pochodzących z 3461 funduszy, jakie monitoruje IZFiA saldo wpłat i wypłat wyniosło 485 mln zł w ub. miesiąc Negatywny wpływ na słabsze dane sprzedażowe mają przede wszystkim stosunkowo wysokie umorzenia. W marcu klienci wycofali z funduszy jednostki i certyfikaty o łącznej wartości -6,0 mld zł (od początku roku -17,4 mld zł). Wartość środków wpłaconych to 6,5 mld zł (od początku roku było to łącznie 18,2 mld zł).

Szósty z rzędu miesiąc najwięcej nowych środków napłynęło do funduszy pieniężnych i gotówkowych. Tym razem saldo wpłat i wypłat sięgnęło 523 mln zł. Gros tej kwoty trafiło do jednego funduszu, podczas gdy pozostałe odnotowały bądź zmniejszony napływ, bądź wręcz przewagę odkupień. Bilans sprzedaży w tym segmencie produktów od początku roku sięgnął 1,5 mld zł. Wysokie saldo wpłat i wypłat odnotowały w marcu również fundusze absolutnej stopy zwrotu, które pozyskały netto 312 mln zł nowego kapitału. To zasługa kolejnej emisji certyfikatów w jednym z funduszy zamkniętych. W marcu do funduszy akcji wpłynęło 150 mln zł.

W tej grupie tychfundusze uniwersalne pozyskały w117 mln zł. Do funduszy akcji małych i średnich spółek napłynęło netto 28 mln zł, a do sektorowych niecałe 6 mln zł. Zainteresowaniem inwestorów nadal cieszyły sie fundusze surowcowe, do których wpłacili netto 124 mln zł. Trzeci miesiąc z rzędu trwa zła passa funduszy mieszanych, które miniony kwartał zakończyły z ujemnym bilansem sprzedaży sięgającym -0,8 mld zł. Marcowe saldo dla całego segmentu funduszy mieszanych zamknęło sie kwotą -343 mln zł. Czwarty miesiąc z rzędu trwa odpływ środków z funduszy dłużnych. Przewaga wypłat nad wpłatami sięgnęła w marcu -219 mln zł. Klienci odwrócili się głównie od funduszy wycenianych w złotówce, przy czym widać, iż siła odpływu środków powoli słabnie. W marcu bilans wpłat i wypłat spadł poniżej -300 mln zł. Fundusze lokujące aktywa w papiery dłużne bez głównej waluty pozyskały w marcu 54 mln zł.