Apator

Apator podpisał z Galerią Copernicus Toruń 2 przedwstępną umowę sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz budynków i budowli znajdujących się w Toruniu przy ul. Żółkiewskiego, na której obecnie znajduje się siedziba Apator SA. Łączna cena za nieruchomość została określono na 34,07 mln zł i może być podwyższona o 2 mln zł, jeśli sprzedający wykona na własny koszt dodatkową inwestycję - poinformował Apator w komunikacie.
Zgodnie z umową kupujący wpłaci na rzecz sprzedającego zadatek w wysokości 7 mln zł. Pozostała część należności zostanie wpłacona na rachunek zastrzeżony lub zastąpiona gwarancją bankową. Zawarcie umowy przyrzeczonej uzależnione jest od spełniania kilku warunków. Zawarcie tej umowy ma nastąpić dziesiątego dnia roboczego po spełnieniu się ostatniego z warunków umowy przedwstępnej, jednak nie później niż do 31 lipca 2012 r.

Kredyt Bank

Kredyt Bank (KREDYTB) sprzeda Best III NSFIZ, reprezentowanemu przez Best TFI, portfel wierzytelności, w którego skład wchodzi 423.849 wierzytelności o łącznej wartości na 31 marca 2011 r. 1,7 mld zł. Szacunkowy wpływ planowanej transakcji na wynik netto grupy Kredyt Banku wynosi około 51 mln zł i został rozpoznany w wynikach za I kw. 2011 - podał bank w komunikacie.

Kredyt Bank w połowie grudnia 2010 r. rozpoczął negocjacje z Best TFI w celu zawarcia umowy sprzedaży portfela wierzytelności detalicznych, ale dokonał opóźnienia przekazania tej wiadomości ze względu na istnienie możliwości "naruszenia słusznego interesu banku z uwagi na możliwość negatywnego wpływu ujawnienia tej informacji na przebieg lub wynik negocjacji".

Kredyt Bank podał, że o szczegółach dotyczących wynegocjowanej umowy poinformuje w raporcie bieżącym, który zostanie przekazany niezwłocznie po jej zawarciu.

Pekao

Wtorkowe Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku Pekao SA zdecydowało, że z zysku osiągniętego w 2010 roku na dywidendę trafi 1,78 mld zł, co daje 6,80 zł dywidendy na akcję. Dniem dywidendy jest 23 maja, a jej wyłata nastąpi 8 czerwca. Zysk netto Pekao SA wyniósł w 2010 roku 2,52 mld zł. Pozostała część zysku trafi na kapitał rezerwowy i fundusz ogólnego ryzyka na niezidentyfikowane ryzyko działalności bankowej. >>>>  

Współczynnik wypłacalności grupy Pekao SA pod koniec 2010 roku wynosił 17,61 proc. Bank podawał wcześniej, że tak silna baza kapitałowa zapewnia mu bezpieczną pozycję nawet w sytuacji zmienności rynku oraz umożliwia realizację planów rozwoju. Z zysku za 2009 r. na dywidendę przeznaczona została kwota 761,1 mln zł, co dawało 2,90 zł dywidendy na akcję.

Trakcja Polska

Trakcja Polska oraz litewska grupa Tiltra zawarły porozumienie, na mocy którego strony postanowiły przywrócić obowiązywanie umowy o połączeniu obu spółek, wynika z komunikatu Trakcji Polskiej. Strony postanowiły, że będą realizować umowę, jak gdyby nigdy nie wygasła, choć zmieniły niektóre zapisy umowy. >>>>  

Grupa ADV

Grupa ADV kupi 50% akcji Xantus, producenta seriali animowanych (m.in. "Włatcy Móch"), reklam oraz komputerowych efektów specjalnych, poinformowała firma w komunikacie. ADV kupi 40% istniejących akcji spółki za 1,5 mln zł oraz akcje nowej emisji za kolejne 1,5 mln zł. Łącznie będzie mieć 50% udziałów w podwyższonym kapitale Xantus. "W wyniku zawartej umowy kupujący nabywa 200.000 akcji spółki Xantus, stanowiących 40% kapitału i głosów za łączną cenę 1 mln zł (7,5 zł za jedną akcję), z tego 1 mln zł płatne do 20.04.2011 r., a 500.000 zł płatne do 31.12.2011 r. Ponadto Sprzedający zobowiązał się do wyemitowania 100.000 akcji spółki Xantus., które zostaną objęte po cenie emisyjnej 15,00 zł za jedną akcję (łącznie za kwotę 1,5 mln zł), z czego 1 mln zł płatne w terminie 7 dni od objęcia akcji, 500 tys. zł płatne do 31.12.2011 r." - czytamy w raporcie. Sprzedającym jest Agencja Reklamowa "Czart".

Warimpex

Firma hotelarsko-deweloperska Warimpex zdecydowała o rozpoczęciu niepublicznej oferty obligacji zamiennych, poinformowała spółka w komunikacie. Spółka ocenia, że całkowita wartość nominalna emisji może wynieść ok. 118 mln zł. "Obligacje zamienne będą uprawniały do zamiany na lub objęcia do 9 mln akcji na okaziciela spółki. Biorąc pod uwagę cenę zamknięcia akcji spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie wynoszącą w dniu 19 kwietnia 2011 r. 10,48 zł, całkowita nominalna wartość emisji obligacji zamiennych będzie wynosiła około 118 milionów złotych, przy wartości nominalnej jednej obligacji wynoszącej 250 tys. zł" - głosi komunikat spółki. Prawo pierwszeństwa akcjonariuszy do objęcia obligacji zamiennych zostało wyłączone przez walne zgromadzenie w dniu 31 maja 2007 r.

BZ WBK

Środowe Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BZWBK zdecydowało, że z zysku osiągniętego w 2010 roku na dywidendę trafi 584,6 mln zł, co da 8 zł dywidendy na akcję. Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 9 maja, a dniem wypłaty 23 maja. W 2010 roku zysk netto banku wyniósł 916,8 mln zł.Z zysku za 2009 rok bank przeznaczył na dywidendę 292 mln zł, co dało 4 zł dywidendy na akcję. >>>> 

Centrum Klima

Centrum Klima (CENTKLIMA) planuje przeznaczyć na dywidendę 3,8 mln zł, oznacza to wypłatę 0,45 zł na akcję - wynika z projektów uchwał na WZA spółki. Zysk netto Centrum Klima w 2010 roku wyniósł 6,65 mln zł, z czego na kapitał zapasowy ma trafić 2,8 mln zł. WZA, które zdecyduje o podziale zysku zwołano na 17 maja 2011 roku. W projektach uchwał nie podano proponowanego dnia dywidendy, ani dnia wypłaty.

Energa

Zysk netto grupy Energa wyniósł w 2010 roku 625 mln zł, czyli był ponad 47 procent większy niż rok wcześniej - poinformowała spółka w środowym komunikacie. Przychody grupy wyniosły w 2010 roku 9.114 mln zł i były wyższe o 9 proc. niż w 2009 roku. Wynik EBITDA wyniósł 1.409 mln zł, co oznacza 34-proc. wzrost w stosunku do roku 2009.  Spółka ocenia, że w 2010 r. poprawiła swoją sytuację na rynku sprzedaży energii elektrycznej.

Grupa Kęty

Grupa Kęty (KETY) powinna w 2011 roku przekroczyć 1,4 mld zł przychodów - poinformował dziennikarzy Dariusz Mańko, prezes Grupy Kęty. Prognoza spółki przewiduje wypracowanie w tym roku 1,36 mld zł przychodów. "Spodziewam się, że prognoza tegorocznych przychodów zostanie przekroczona. Powinniśmy przekroczyć 1,4 mld zł" - powiedział Mańko. >>>>  

Grupa Kęty miała 18,84 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2011 roku wobec 15,01 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  

PGNIG

WZA Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa przegłosowało propozycję Ministerstwa Skarbu Państwa o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy 708 mln zł z zeszłorocznego zysku, który wyniósł 1,7 mld zł. Daje to 12 gr na akcję. Propozycja MSP obejmowała również przeznaczenie 921,6 mln zł na kapitał zapasowy oraz przekazanie części dywidendy, nie większej niż 30,1 mln zł brutto, w formie dywidendy niepieniężnej. Dzień dywidendy określono na 20 lipca, a dzień wypłaty dywidendy na 6 października. >>>> 

Analitycy Domu Maklerskiego PKO BP utrzymali rekomendację dla akcji Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) na poziomie "kupuj", podnosząc jednocześnie cenę docelową do 4,51 zł z 4,38, wynika z raportu biura datowanego na 12 kwietnia. >>>>  

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo znalazło się wśród inwestorów, którzy zostali zaproszeni do drugiego etapu prywatyzacji Stołecznego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej - poinformowała PAP osoba zbliżona do transakcji.>>>> 

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) może przekroczyć planowany na 6,3 mld zł poziom inwestycji w 2011 roku, jeśli sfinalizuje którąś z dużych akwizycji, wynika ze środowej wypowiedzi wiceprezesa Sławomira Hinca.>>>>