"Zysk netto za rok obrotowy 2010, który wyniósł 111 239 095,19 PLN przeznacza się na: wypłatę dywidendy w wysokości 100 513 785,60 PLN, pozostałą kwotę 10 725 309,59 PLN na kapitał zapasowy banku"- podał bank w projektach uchwał.

W podziale dywidendy uczestniczy 271 658 880 akcji Kredyt Banku, serii od A do W włącznie.

Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 14 czerwca, a wypłata dywidendy nastąpi 30 czerwca 2011 roku.

Kredyt Bank (KREDYTB) miał 185,94 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2010 roku wobec 34,56 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym, w 2010 roku bank miał 111,24 mln zł zysku netto wobec 165,30 mln zł zysku rok wcześniej.