Wynik odsetkowy grupy wyniósł 494,58 mln zł wobec 424,47 mln zł rok wcześniej, natomiast wynik z opłat i prowizji ukształtował się na poziomie 339,24 mln zł wobec 331,94 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Jest to wynik lepszy od oczekiwań rynkowych, których średnia wynosiła 259 mln zł zysku/straty. Analitycy spodziewali się w tym okresie wyniku netto w wysokości od 251 do 273 mln zł.

W ujęciu jednostkowym, w I kw. 2011 roku bank miał 277,25 mln zł zysku netto wobec 250,22 mln zł zysku rok wcześniej.

Bank Zachodni WBK wypracował 270,2 mln zł zysku netto w I kw., tj. o 15,6% wyższy niż rok wcześniej przy wzroście dochodów z działalności podstawowej i wyższej marży odsetkowej, poinformował bank w komunikacie.

Dochody ogółem wyniosły 890,4 mln zł i zwiększyły się o 5,9% r/r, zaś koszty ogółem wyniosły 445,2 mln zł i wzrosły o 5,6% r/r. Bank podał, że wzrost kosztów związany był z wyższymi opłatami obligatoryjnymi oraz realizacją przedsięwzięć zorientowanych na rozwój biznesu oraz podnoszenie efektywności działania.

Wskaźnik kosztów do dochodów (C/I) osiągnął wartość 50% i nie uległ zmianie w skali roku.

Bank podał, że wynik z tytułu odsetek wyniósł 494,6 mln zł i był wyższy o 16,5% w skali roku dzięki rosnącym marżom depozytowym, przy jednoczesnym zawężaniu się marż kredytowych, szczególnie w segmencie klientów biznesowych i korporacyjnych.

Marża odsetkowa netto grupy wzrosła do 4,34% wobec 3,80% rok wcześniej.

Wynik z tytułu prowizji osiągnął wartość 339,2 mln zł i był wyższy o 2,2% w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku.
Wynik handlowy z rewaluacją osiągnął wartość 38,8 mln zł i zmniejszył się o 42,4% r/r.

Należności brutto od klientów wyniosły 34 539 mln zł i utrzymały się na poziomie z końca 2010 r. W I kw. wartość należności od podmiotów gospodarczych i sektora publicznego wzrosła o 1,8% do poziomu 20 678,2 mln zł.

Należności kredytowe od klientów indywidualnych były stabilne w porównaniu z końcem 2010 r. i wyniosły 11 493,7 mln zł, w tym portfel kredytów hipotecznych osiągnął wartość 6 890,2 mln zł, a kredyty gotówkowe zamknęły się kwotą 3 248 mln zł.

Wskaźnik kredytów niepracujących wzrósł do 7,0% z 6,8% na koniec ub. roku, przy relacji odpisów z tytułu utraty wartości do średniego stanu należności kredytowych wynoszącej 1,11% ( wobec 1,21% na koniec 2010 r.)

Odpisy netto z tytułu utraty wartości należności kredytowych wyniosły 94,9 mln zł wobec 70,4 mln zł w I kw. 2010 r.

"Wykazany wzrost kosztów ryzyka jest skutkiem rozwiązania w I kwartale 2010 r. odpisu w wysokości 35 mln zł na poniesione niezidentyfikowane straty (IBNR) w portfelu kredytów na nieruchomości. Było to związane z weryfikacją prognoz branżowych oraz taktycznymi zmianami w strukturze należności kredytowych grup" - podał bank w raporcie.

"Warto podkreślić, że saldo rezerw na poniesione zidentyfikowane straty (indywidualne i portfelowe) jest niższe w stosunku rocznym o 11,4%, co odzwierciedla pozytywny kierunek zmian w otoczeniu gospodarczym kraju. Sytuacja płynnościowa polskich przedsiębiorstw wyraźnie się stabilizuje, choć potencjalne zagrożenia są w dalszym ciągu obecne.(…) Poprawa jest też widoczna w segmencie detalicznym, niemniej i w tym przypadku podwyższony poziom bezrobocia oraz wzrost cen nie pozostaje bez wpływu na dyscyplinę płatniczą klientów indywidualnych" - podano także.

Zobowiązania wobec klientów, stanowiące 63,7% pasywów ogółem wyniosły 41 667,8 mln zł na koniec marca i utrzymały się poziomie zbliżonym do stanu z końca 2010 r.

Zobowiązania wobec klientów indywidualnych wyniosły 25 460,1 mln zł i zwiększyły się nieznacznie w ujęciu kwartalnym, zaś zobowiązania wobec klientów instytucjonalnych osiągnęły wartość 16 207,7 mln zł i były niższe o 3,2% w stosunku do stanu z końca 2010 r.

Wskaźnik kredytów do depozytów wzrósł do 79,4% wobec 78,2% na koniec poprzedniego kwartału.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17,7% i był wyższy o 0,1 pkt proc. w porównaniu z końcem 2010 r

Współczynnik wypłacalności sięgnął 14,66% wobec 15,77% na koniec 2010 r.