"Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ustaliło dzień dywidendy na dzień 17 maja 2011 roku oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 1 czerwca 2011 roku" - czytamy w raporcie.

Decyzje są zgodne z rekomendacjami zarządu. Skonsolidowany zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej Asseco Poland (ASSECOPOL) w 2010 r. wyniósł 415,10 mln z, w ujęciu jednostkowym było to 422,45 mln zł.

Dywidenda spółki z zysku za 2009 r. wyniosła 1,47 zł na akcję. Jeszcze w listopadzie prezes Adam Góral zapowiedział, że zarząd będzie zmierzał do tego, żeby wartość dywidendy liczona na jedną akcję z zysku za 2010 r. była wyższa. Oficjalna polityka dywidendowa spółki zakłada przeznaczanie dla akcjonariuszy 10-40% jednostkowego zysku dla akcjonariuszy.