Na rynku stopy procentowej czwartkowa sesja nie przyniosła istotniejszych zmian notowań, zarówno SPW jak i kontraktów IRS. Niska była również aktywność inwestorów. Ciekawym wydarzeniem na świecie, w kontekście przyszłych decyzji RPP, była decyzja banku centralnego Brazylii. Mimo wysokiego bieżącego wzrostu gospodarczego i inflacji kształtującej się powyżej celu inflacyjnego obniżono stopy procentowe o 50 pb do 12%. Powodem decyzji była rewizja w dół oczekiwań dotyczących wzrostu gospodarczego na świecie.

Spodziewamy się w kolejnych tygodniach utrzymania pozytywnych nastrojów na rynku. Do końca 2011 r. inwestorzy teoretycznie mogą netto otrzymać środki w wysokości nawet 25 mld PLN. Będzie to efekt niskich emisji SPW (realizacja prawie 90% tegorocznych potrzeb pożyczkowych), wykupu obligacji, wypłaty odsetek oraz lepszej od założeń realizacji budżetu w br. MF oddłuża się w bonach skarbowych, co ograniczy potrzeby pożyczkowe w 2012r. Napływ netto środków na rynek SPW może nieco ograniczyć proces prefinansowania przyszłorocznych potrzeb pożyczkowych, który dodatkowo zmniejszy potrzeby pożyczkowe w przyszłym roku (trudno w tej chwili oceniać skalę, ale MF powinno teraz wykorzystać sytuację do zwiększenia emisji). Sytuacja na rynku pierwotnym może stymulować spadki rentowności SPW. Czynniki popytowo-podażowe mogą prowadzić do dalszego zawężania się asset spread swapów. Biorąc pod uwagę oczekiwane przepływy, proces ten może być szczególnie widoczny we wrześniu i październiku, ale ze względu na możliwy window-dressing też w grudniu. Z punktu widzenia rynku walutowego ewentualny odpływ środków może mieć umiarkowanie negatywny wpływ na notowania złotego. Wpływ zmniejsza nieco fakt, że zaangażowanie inwestorów w obligacje zapadające w br. (24.09 - WZ0911 i 24.11 - DZ1111) jest stosunkowe ograniczone. Większy jest jednak udział w dochodach z tytułu odsetek od obligacji serii DS. Łącznie „zagranica” może otrzymać około 5 mld PLN. Część środków może zostać zainwestowana w nowe emisje (tym bardziej przy spekulacji na obniżki stóp).

Cały czas negatywne informacje napływają z Europy. Hiszpania uplasowała 5-letnie obligacje, jednak wynik aukcji nie zatrzymał wzrostu rentowności. Rentowność papierów wyniosła 4,49% wobec 4,38% na rynku wtórnym (podaż wynosiła 3,0-4,0 mld EUR, emisja 3,6 mld EUR, a bid-to-cover ratio 1,8). Niepokoić może, że nastrojów nie poprawiła nawet aktywność EBC skupującego obligacje na rynku wtórnym. Powodem obaw inwestorów są w dalszym ciągu nierozwiązane kluczowe kwestie związane z zarządzaniem kryzysem nadmiernego zadłużenia w strefie euro.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być traktowane, jako propozycja nabycia jakichkolwiek instrumentów finansowych, usługa doradztwa inwestycyjnego, podatkowego lub jako forma świadczenia pomocy prawnej. PKO BP SA dołożył wszelkich starań, aby zamieszczone w niniejszym materiale informacje były rzetelne oraz oparte na wiarygodnych źródłach. PKO BP SA nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym materiale.