INTER CARS, LIBERTY MOTORS

Konsorcjum Inter Cars i Liberty Motors nabędzie od MSP 1.224.000 akcji łódzkiego Polmozbytu - poinformowało MSP w poniedziałkowym komunikacie.

W aukcji, która odbyła się 5 września, konsorcjum zaoferowało 7.099.200 zł. za pakiet akcji.

MSP poinformowało także, że przybicie i zamknięcie aukcji nastąpi w chwili podpisania umowy sprzedaży akcji.

FON S.A.

Zarząd Fon S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 02.09.2011r. do spółki wpłynęło zawiadomienie Pana Mariusza Patrowicza, będącego podmiotem dominującym wobec spółki DAMF Invest S.A. w Płocku jako osobiście uprawniony do powoływania, zawieszania i odwoływania wszystkich Członków Rady Nadzorczej DAMF Invest na mocy postanowień statutu spółki, w trybie 69 ust. 1 pkt. 1) w zw. z art. 69a ust.1 pkt 3) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z poźn. zm.) o nabyciu akcji Emitenta w ilości dającej 65,99 % udziału ogólnej liczbie głosów Emitenta.

Pośrednie nabycie akcji Emitenta przez Pana Mariusza Patrowicza nastąpiło na skutek zawarcia przez spółkę od niego zależną - DAMF Invest S.A. w dniu 29.08.2011r. dwóch umów objęcia akcji DAMF Invest S.A.ze spółką Atlantis S.A. z siedzibą w Płocku oraz spółką FARTPOL Holdings Limited z siedzibą w Larnace na Cyprze. Na podstawie umowy objęcia akcji z dnia 29.08.2011r. zawartej ze spółką Atlantis S.A. w Płocku DAMF Invest S.A. nabyła, jako wkład niepieniężny na pokrycie jej podwyższonego kapitału zakładowego 167.433.000 akcji Emitenta, która to ilość stanowi 49,83 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawnia do oddania 167.433.000 głosów, stanowiących 49,83 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Na podstawie umowy objęcia akcji z dnia 29.08.2011r. zawartej ze spółką FARTPOL Holdings Limited z siedzibą w Larnace na Cyprze, DAMF Invest S.A. nabyła, jako wkład niepieniężny na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego 54.326.000 akcji Emitenta, która to ilość stanowi 16,17 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawnia do oddania 54.326.000 głosów, stanowiących 16,17 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Emitenta. Łącznie na mocy umów objęcia akcji z dnia 29.08.2011r. DAMF Invest S.A. nabyła 221.759.000 akcji Emitenta, która to ilość stanowi 65,999% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawnia do oddania 221.759.000 głosów, stanowiących 65,999% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Pana Mariusz Patrowicz poinformował, że pośrednio przez spółkę DAMF Invest S.A. przed pośrednim nabyciem akcji Emitenta, o których mowa powyżej , przez spółkę zależną od DAMF Invest S.A. - spółkę REFUS Sp. z o.o. w Warszawie posiadał 9.047.734 akcji Emitenta która to ilość stanowiła 2,69 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawnia do oddania 9.047.734 głosów, stanowiących 2,69 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Pan Mariusz Patrowicz aktualnie łącznie pośrednio posiada 230.806.734 akcje Emitenta która to ilość stanowi 68,69 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawnia do oddania 230.806.734 głosów, stanowiących 68,69 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Pan Mariusz Patrowicz poinformował, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza bezpośredniego oraz pośredniego zmniejszenia lub zwiększenia swojego zaangażowania w spółce Emitenta. Ponadto Pan Mariusz Patrowicz poinformował, że inne podmioty od niego zależne nie posiadają akcji Emitenta oraz, że nie zawierał żadnych porozumień ani umów, których przedmiotem było by przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.

TP S.A.

Telekomunikacja Polska (TPSA) złożyła w Sądzie Unii Europejskiej odwołanie od decyzji Komisji Europejskiej z 22 czerwca 2011 roku, nakładającej na nią karę w wysokości 127,5 mln euro, poinformowała spółka w komunikacie. TPSA poprosiła sąd o uchylenie kary lub jej obniżenie.

"W ocenie TP, Komisja powinna w swojej decyzji wykazać, jaki szczególny interes prawny spowodował nałożenie kary w sytuacji, gdy zarzucane TP naruszenia ustały po podpisaniu 22 października 2009 r. porozumienia z UKE" - czytamy w komunikacie.

Porozumienie między TPSA o polskim regulatorem rynku zakłada m.in. że UKE zawiesi postępowanie w sprawie podziału strukturalnego spółki, a ta przeprowadzi określone inwestycje i zawrze porozumienia ustalające warunki współpracy z operatorami alternatywnymi.

"Zdaniem TP, Komisja Europejska nie wzięła pod uwagę szeregu okoliczności, które powinny skutkować zmniejszeniem kary - przede wszystkim dobrowolnego zaprzestania przez TP zarzucanych praktyk w szczególności w związku z zawarciem porozumienia z UKE, a także przyjętych przez TP zobowiązań inwestycyjnych w zakresie budowy sieci szerokopasmowych" - czytamy dalej w oświadczeniu TPSA. Spółka zastrzega też, że według niej, zastrzeżenia KE dotyczące współpracy z operatorami w żaden sposób nie odnoszą się do obecnej sytuacji.

W I poł. 2011 roku spółka miała 1183 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 609 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 7519 mln zł wobec 7860 mln zł.

BUDIMEX S.A.

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 05 września 2011 r. została podpisana umowa z Neinver Annopol Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie na wybudowanie Centrum Handlowego FACTORY Annopol. Wartość kontraktu: 61 600 000,00 złotych netto Termin rozpoczęcia robót: po powiadomieniu przez inwestora o dacie rozpoczęcia robót

Termin zakończenia robót: 354 dni od daty rozpoczęcia robót

Okresy gwarancji: 3 lata - na sprzęt mechaniczny (za wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych oraz utrzymania) 5 lat - gwarancja podstawowa na roboty 10 lat - na dach, konstrukcje stalowe i izolacje 20 lat - na konstrukcje żelbetowe

Warunki finansowe: Zaliczka: 5% wartości kontraktu netto Płatność 30 dni od daty dostarczenia faktury inwestorowi.

Kaucja gwarancyjna: 10% wartości kontraktu netto.

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% wartości kontraktu netto

Maksymalna wysokość kar: 10% wartości kontraktu netto. Inwestorowi przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość szkody przekroczy wysokość kar. Wartość kontraktu przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu

OPEN-NET

W poniedziałek na NewConnect zadebiutowała spółka Open-Net, do 11.45 na akcjach spółki nie zawarto żadnej transakcji.

Do obrotu na NewConnect w poniedziałek trafiło 362 tys. akcji serii E i 334 tys. serii F.

W czerwcu spółka przeprowadziła prywatną emisję akcji o wartości 3,7 mln zł. Pieniądze w większości przeznaczono na zakup 100 proc. udziałów spółki Interlandia.

Open-Net jest publicznym operatorem telekomunikacyjnym, dostarczającym usługi telefonii stacjonarnej i internetowej. W perspektywie 2-3 lat spółka planuje przeniesienie notowań na rynek główny GPW.

LPP S.A.

Zarząd LPP S.A. informuje, że w opublikowanym dnia 29 sierpnia 2011 roku śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za okres od 01.01.2011 do 30.06.2011 pominięto omyłkowo jeden z wierszy prezentujący w tabeli nr 2 Skonsolidowany bilans GK LPP S.A poszczególne składniki zobowiązań długoterminowych, tj. inne zobowiązania długoterminowe stanowiące nieznaczną część całości zobowiązań długoterminowych zaprezentowanych w prawidłowej wysokości.

KSG Agro

Producent rolniczy działający na Ukrainie, KSG Agro podniósł prognozę zysku netto w 2011 r. do ponad 24,25 mln USD. Prognoza zysku EBITDA została podwyższona do 29,79 mln USD, a przychodów do 36,17 mln USD, poinformował dyrektor generalny grupy, Siergiej Mazin.

"Nowa prognoza uwzględnia ostatnie transakcje nabycia obsianego areału oraz wzrost wielkości zasiewów zbóż ozimych" - powiedział Mazin podczas konferencji prasowej.

Podczas IPO na warszawskiej giełdzie spółka prognozowała 19,95 mln USD zysku netto, 24,23 mln USD zysku EBITDA i 26,5 mln USD przychodów.

Spółka dysponuje obecnie 52,9 tys. ha areału. W ostatnim czasie nabyła zakłady produkujące 4,8 tys. ton kiełbasy rocznie, oddała do użytku magazyn na warzywa o pojemności 2,8 tys. ton oraz magazyny zbożowe na 25 tys. ton do łącznie 55 tys. ton.

KSG Agro SA, miał 18,75 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2011 roku wobec 1,16 mln USD zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 2,59 mln USD wobec 1,65 mln USD rok wcześniej.

RONSON DEVELOPMENT

Firma deweloperska Ronson Development sprzedała 45 mieszkań z 99 oferowanych w projekcie Sakura na warszawskim Mokotowie, poinformowała spółka w komunikacie.

„Zaawansowanie rozpoczętych w październiku zeszłego roku prac budowlanych wynosi obecnie 50%. Zgodnie z harmonogramem oddanie projektu do użytku przewidywane jest na II kw. 2012 roku" – czytamy w komunikacie.

W I poł. 2011 roku spółka miała 0,81 mln zł skonsolidowanej straty netto wobec 2,59 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 39,93 mln zł wobec 49,55 mln zł.

MISPOL S.A.

Zarząd MISPOL S.A. z siedzibą w Białymstoku ("Spółka") niniejszym podaje do publicznej wiadomości poniższe informacje dotyczące przyczyn dotychczasowego braku wprowadzenia akcji serii K i L do obrotu giełdowego na rynku podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW"). Aktualna sytuacja braku wprowadzenia akcji Spółki serii K i L do obrotu giełdowego mimo upływu sześciomiesięcznego terminu wskazanego w § 24 Regulaminu Giełdy wynika z faktu, że przed tym terminem zaszły istotne zdarzenia prawne, o których Spółka publicznie informowała (w raportach bieżących nr 29/2011 z dnia 19 kwietnia 2011 roku, nr 32/2011 z dnia 13 maja 2011 roku i nr 48/2011 z dnia 19 lipca 2011 roku), a które w opinii Spółki uczyniły bezprzedmiotowym ponowne składanie do GPW wniosku o wprowadzenie akcji Spółki serii K i L do obrotu giełdowego, po tym jak w następstwie uwag GPW sformułowanych w piśmie do Spółki z dnia 3 marca 2011 roku w odniesieniu do pierwotnego wniosku Spółki z dnia 23 lutego 2011 roku (złożonego z zachowaniem powyższego sześciomiesięcznego terminu), tenże wniosek został przez Spółkę wycofany w piśmie z w dnia 14 marca 2011 roku.

Niezależnie od znaczenia uwag GPW z pisma z dnia 3 marca 2011 roku (wskazujących na uchybienia dokumentacji wniosku Spółki z dnia 23 lutego 2011 roku, uniemożliwiające uzyskanie dopuszczenia akcji serii K i L do obrotu na GPW bez uprzedniego przedstawienia stosownego prospektu emisyjnego), w ocenie Spółki zaistnienie wyżej wzmiankowanych zdarzeń prawnych uprawniało, i w aktualnym stanie nadal uprawnia Spółkę do tego, aby nie podejmowała ona jakichkolwiek dalszych działań w zakresie procedury dopuszczania (wprowadzania) akcji serii K i L do obrotu giełdowego, z uwagi na poniżej przedstawione okoliczności i ich uwarunkowania prawne. W odniesieniu do statusu akcji serii K i L w kontekście zasadności dalszego ubiegania się przez Spółkę o ich dopuszczenie do obrotu na GPW, należy przypomnieć, że akcje te zostały pod koniec 2010 roku zaoferowane do objęcia, w trybie subskrypcji prywatnej, spółce Podlaskie Towarzystwo Finansowo-Inwestycyjne Sp. z o.o. ("PTFI"), w wykonaniu uzgodnień umownych odnoszących się do transakcji nabycia przez Spółkę akcji spółki PMB S.A. ("PMB") od PTFI (o tej transakcji Spółka informowała w raportach bieżących nr 41 z dnia 10 grudnia 2010 roku i nr 44/2010 z dnia 15 grudnia 2010 roku).

Co prawda podwyższenie kapitału zakładowego związane z emisją akcji Spółki serii K i L zostało zarejestrowane, jednakże w ocenie Spółki obecnie akcje te nie istnieją w obrocie jako papiery wartościowe, zaś jakiekolwiek dokumenty akcyjne dotyczące tych akcji, wydawane przed ich całkowitym opłaceniem, należało uznać za nieważne z mocy prawa. Zdaniem Spółki, ostatecznie nie doszło bowiem do opłacenia ceny emisyjnej akcji serii K i L przez PTFI, a to wobec faktu skutecznego złożenia w dniu 16 maja 2011 roku przez Spółkę oświadczenia o uchyleniu się względem PTFI od skutków prawnych oświadczenia woli Spółki zamieszczonego w treści dwóch umów sprzedaży akcji PMB z dnia 10 grudnia 2010 roku (a także oświadczenia o odstąpieniu od tych umów), co skutkuje nieważnością tych umów (bądź w ogóle ich niezawarciem). Konsekwencją złożenia powyższego oświadczenia Spółki z dnia 16 maja 2011 roku jest w szczególności wygaśnięcie z mocą wsteczną (ze skutkiem ex tunc) stosunku zobowiązaniowego wynikającego z zawarcia pomiędzy Spółką i PTFI ww. umów sprzedaży akcji spółki PMB.

Tego rodzaju oświadczenie Spółki dla swej skuteczności nie wymagało wszczęcia jakiegokolwiek postępowania sądowego, uzyskania jakiegokolwiek prawomocnego orzeczenia ani podjęcia żadnej dodatkowej czynności przez Spółkę lub PTFI. Oświadczenie to, jako uprawnienie prawnokształtujące (jednostronnie modyfikujące treść stosunków prawnych między stronami), stanowiło autonomiczną podstawę do unicestwienia skutków prawnych ww. umów sprzedaży z dnia 10 grudnia 2010 roku. Wobec powyższego, ponieważ nie istnieje wierzytelność PTFI wobec Spółki z tytułu zapłaty ceny za akcje PMB, która miała być przedmiotem umownego potrącenia z wierzytelnością Spółki wobec PTFI za tytułu zapłaty ceny emisyjnej akcji serii K i L, tym samym uprawnione jest stanowisko, że akcje serii K i L nie zostały w ogóle opłacone. Brak opłacenia akcji serii K i L należy z kolei oceniać w kategoriach ich prawnego nieistnienia w obrocie jako papierów wartościowych, ze względu na sprzeczność z prawem zachodzącą w tym przypadku na gruncie wymogów wynikających z art. 309 § 2 i § 3 zd. drugie w zw. z art. 431 § 7 i art. 329 § 1 oraz art. 335 § 1 zd. pierwsze Kodeksu spółek handlowych.

Jak wynika w szczególności z treści raportu bieżącego nr 48/2011 z dnia 19 lipca 2011 roku, Spółka podjęła w omawianym zakresie stosowne kroki prawne wobec PTFI w postępowaniu cywilnym. Podstawa prawna: Regulamin GPW § 24.

FAM Grupa Kapitałowa S.A.

Zarząd FAM Grupa Kapitałowa S.A. (Spółka) informuje, że w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi otrzymał od Pana Grzegorza Bielowickiego Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki informację o transakcji nabycia akcji FAM Grupa Kapitałowa S.A. przez osobę blisko związaną z Panem Grzegorzem Bielowickim. Treść przekazanych informacji podlegająca publikacji jest następująca: 1) imię i nazwisko osoby obowiązanej: Grzegorz Bielowicki; 2) firma osoby blisko związanej z osobą obowiązaną: Tar Heel Capital R, LLC spółka prawa USA jako nabywca akcji; 3) wskazanie więzi prawnej łączącej osobę obowiązaną z emitentem: Osoba obowiązana jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej FAM Grupa Kapitałowa S.A.

Osoba obowiązana informuje o transakcji zawartej przez osobę blisko z nią związaną, to jest Tar Heel Capital R, LLC. Nabywcą akcji jest Tar Heel Capital R,LLC spółka prawa USA, w której Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki jest Pełnomocnikiem. 4) wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, których dotyczy informacja: akcje FAM Grupa Kapitałowa S.A.; 5) rodzaj transakcji: kupno przez osobę blisko związaną z osobą obowiązaną; 6) tryb zawarcia transakcji: transakcje sesyjne zwykłe na rynku regulowanym GPW; 7) data i miejsce zawarcia transakcji: 30 sierpnia, 1 i 2 września 2011r., Warszawa, rynek giełdowy GPW; 8) cena i wolumen transakcji: Tar Heel Capital R, LLC nabył w dniu 30 sierpnia 2011 roku 9.545 akcji po cenie 1,25 zł za jedną akcję w ramach transakcji sesyjnych zwykłych; w dniu 1 września 2011 roku 2.700 akcji po cenie 1,21 zł za jedną akcję w ramach transakcji sesyjnych zwykłych oraz w dniu 2 września 2011 roku 21.000 akcji po cenie 1,19 zł za jedną akcję w ramach transakcji sesyjnych zwykłych; 9) data i miejsce sporządzenia informacji: 5 września 2011r. Warszawa.

RUBICON PARTNERS NFI S.A.

Zarząd RUBICON PARTNERS Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Fundusz", "Spółka") informuje, iż na podstawie art. 160 ust. 4. ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Ustawa o obrocie) w dniu 5 września 2011 roku, otrzymał zawiadomienie od Członka Zarządu Funduszu dotyczące dokonania nabycia przez niego w dniu 2 września 2011 roku 29 001 akcji Funduszu po średniej cenie 0,71 PLN za akcje na rynku regulowanym GPW w Warszawie. Jednocześnie, Zarząd Funduszu informuje, iż w dniu 5 września 2011 roku otrzymał od Członka Zarządu korektę do zawiadomienia z dnia 2 września 2011 (raport bieżący nr 68 z dnia 2 września 2011r). W wyniku oczywistej omyłki pisarskiej w zawiadomieniu błędnie została podana data transakcji (2 września 2011r.). Poprawna data transakcji to 1 września 2011r.

TU EUROPA S.A.

Zgodnie z art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538) Towarzystwo Ubezpieczeń Europa SA ("Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymało zawiadomienia od Pana Remigiusza Balińskiego - Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta oraz Pana Radosława Stefuraka - Sekretarza Rady Nadzorczej Emitenta o kupnie w dniu 26.08.2011 r. przez osobę blisko z nimi związaną w rozumieniu art. 160 powołanej ustawy tj. Spółkę Noble Securities SA w Krakowie, 20 akcji zwykłych na okaziciela TU EUROPA SA oznaczonych kodem ISIN PLEUROP00019, za łączną cenę 3.000,00 zł. oraz o sprzedaży w dniu 26.08.2011 r. przez osobę blisko z nimi związaną w rozumieniu art. 160 powołanej ustawy tj. Spółkę Noble Securities SA w Krakowie, 20 akcji zwykłych na okaziciela TU EUROPA SA oznaczonych kodem ISIN PLEUROP00019 za łączną cenę 3080,00 zł. Nabycie oraz sprzedaż nastąpiły w wyniku odpowiednio transakcji kupna oraz transakcji sprzedaży na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie przez Noble Securities SA w ramach pełnionej funkcji animatora Emitenta (transakcja sesyjna zwykła). Pan Remigiusz Baliński pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Noble Securities SA, Pan Radosław Stefurak pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Noble Securities SA. Podstawa prawna art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U.05.183.1538).

MUZA S.A.

Zarząd MUZA S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych informuje, że w dniu 05 września 2011 roku otrzymał z Domu Maklerskiego Millennium Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie informację, że w dniach 29.08.2011 - 02.09.2011 roku Millennium Dom Maklerski S.A, wykonując postanowienia Umowy o pośrednictwo w nabywaniu akcji z dnia 02 sierpnia 2011 roku, działając w imieniu własnym i na zlecenie Spółki, nabył na własny rachunek 9.737 akcji Spółki. Akcje zostały nabyte z przeznaczeniem do ich odsprzedaży Spółce w związku z realizowanym programem skupu akcji własnych w celu umorzenia (raport bieżący nr 13), na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariusza Spółki nr 5 z dnia 10 czerwca 2011 roku oraz uchwały Zarządu Spółki z dnia 13 lipca 2011r. Średnia jednostkowa cena nabycia wynosiła 6,04 złotych za sztukę. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 2,00 zł, a łączna wartość nominalna akcji skupionych w dniach 29.08.2011 - 02.09.2011 roku wynosi 19.474,00 zł. Nabyty pakiet stanowi 0,3414% kapitału zakładowego i daje 9.737 głosów (0,2940%) na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Po odkupieniu akcji od Millennium Dom Maklerski S.A wszystkich akcji, o którym mowa w niniejszym raporcie bieżącym, Spółka będzie posiadała łącznie 33.343 sztuk akcji własnych, stanowiących 1,1692% kapitału zakładowego i dających 33.343 głosów (1,0068%) na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Spółka poda w osobnym komunikacie informacje dotyczące odkupienia akcji od Millennium Dom Maklerski S.A zgodnie z zawartą umową.

Platforma Mediowa Point Group S.A.

Zarząd spółki Platforma Mediowa Point Group S.A. (dalej PMPG) informuje, iż w dniu 5 września 2011 r. powziął wiadomość o podpisaniu w dniu 31 sierpnia 2011 r. przez pełnomocnika PMPG Ugody, której stronami są Oberio Private Equity Limited (dalej Oberio) reprezentowana przez Marcina Krysiaka oraz spółki z Grupy Kapitałowej PMPG tj.: Platforma Mediowa Point Group S.A., Bluetooth and Marketing Services sp. z o.o. w likwidacji, Flaming Advertising Polska sp. z o.o. w likwidacji, Media Works S.A., Watch Out Door sp. z o.o. w likwidacji. Ugoda dotyczy Umowy inwestycyjnej wraz ze sprzedażą udziałów (Spółki Bluetooth and Marketing Services Spółka z o. o.) zawartej w dniu 19 czerwca 2008 roku w Warszawie oraz Umowy inwestycyjnej wraz z przeniesieniem własności akcji (Spółki Media Works S.A. zawartej w dniu 19 czerwca 2008 roku w Warszawie (zwanych dalej "Umowami Inwestycyjnymi"), o których PMPG informowała w RB 26/2008 i 27/2008. Oberio zobowiązała się do zapłaty na rzecz PMPG kwoty 2.800.000 (dwa miliony, osiemset tysięcy) zł, w terminie do dnia 7 października 2011 roku.

PMPG zrzeknie się roszczeń wynikających z niewykonania Umów Inwestycyjnych w stosunku do podmiotów będących stronami Umów Inwestycyjnych (z wyjątkiem roszczeń w stosunku do Pelapoint Media Limited oraz w stosunku do Zenithoptimedia Group sp. z o.o.) pod warunkiem zawieszającym zapłaty całości kwoty. Ugoda zakończy wszelkie spory pomiędzy Spółkami z Grupy Kapitałowej PMPG oraz pozostałymi stronami Umów Inwestycyjnych (z wyjątkiem Pelapoint Media Limited oraz Zenithoptimedia Group sp. z o.o.), w tym w szczególności zaspokoi roszczenia Spółek z Grupy Kapitałowej PMPG w stosunku do podmiotów będących stronami Umów Inwestycyjnych lub wynikających z członkostwa w Zarządach Spółek z Grupy Kapitałowej PMPG. Zawarta Ugoda została uznana za umowę znaczącą z uwagi na wartość, która przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

KGHM S.A.

Zarząd KGHM Polska Miedź w oparciu o wyniki finansowe osiągnięte w I półroczu, zweryfikowane założenia makroekonomiczne oraz wzrost produkcji dokonał korekty prognozy wyników finansowych na 2011 r. Przychody ze sprzedaży mają sięgnąć 18,93 mld zł, przy zysku netto wysokości 9,64 mld zł, tj. mają być wyższe odpowiednio o 18% i 16% w porównaniu z prognozą przedstawioną w styczniu, poinformował KGHM w komunikacie.

"Skorygowana prognoza przewiduje osiągnięcie w 2011 roku przychodów ze sprzedaży w wysokości 18 934 mln zł oraz zysku netto na poziomie 9 643 mln zł, co oznacza podwyższenie planowanych wyników odpowiednio o 18% i 16% w odniesieniu do prognozy opublikowanej w raporcie bieżącym z dnia 31 stycznia br." - podano w komunikacie.

O możliwości podniesienia prognozy przychodów i zysku netto na ten rok spółka informowała w sierpniu, po publikacji wyników finansowych po I połr.
Styczniowa prognoza zakładała wypracowanie jednostkowego zysku netto w wysokości 8.345 mln zł przy przychodach w wysokości 16.067 mln zł

"Wzrost prognozowanego wyniku to przede wszystkim skutek korzystniejszych notowań miedzi i srebra oraz wzrostu produkcji. Przewidujemy, że produkcja miedzi wzrośnie o 27 tys. t , w tym ze wsadów własnych o 10 tys. t" - powiedział prezes Herbert Wirth, cytowany w komunikacie.

Spółka podała, że wzrost prognozowanego wyniku jest przede wszystkim skutkiem: - korzystniejszego od zakładanego w budżecie poziomu notowań metali; wyższego wolumenu sprzedaży miedzi i srebra, przy wyższych od zakładanych w budżecie kosztach działalności operacyjnej z tytułu wzrostu wartości zużytych obcych materiałów miedzionośnych.

Skorygowana prognoza uwzględnia rzeczywisty poziom wypłaconej dywidendy za 2010 rok oraz wynik na transakcji sprzedaży Polkomtela zgodnie z warunkami przedwstępnej umowy zawartej ze spółką Spartan Capital Holdings, podano także.

Nowa prognoza zakłada niższy o 9% poziom całkowitego jednostkowego kosztu produkcji ze wsadów własnych. Wynika to przede wszystkim z korzystniejszej wyceny szlamów anodowych z tytułu wzrostu cen srebra.

Nowe założenia budżetowe zakładają także wzrost o 19% wydatków na inwestycje kapitałowe, na projekty związane z realizacją strategii spółki.
W I poł. 2011 roku spółka miała 4315,55 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 2396,36 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 11221,17 mln zł wobec 7811,78 mln zł.

AD.DRĄGOWSKI S.A.

Na podstawie art. 160.4. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, że w dniu 05.09.2011 r. otrzymał zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych następującej treści: "Temat: Zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych dokonanej przez osobę blisko związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi

Na podstawie art. 160 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi zawiadamiam o nabyciu przez osobę blisko związaną akcji spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. Szczegółowe informacje są zawarte poniżej: 1. Osoba obowiązana - Małgorzata Drągowska, podmiot dokonujący transakcji nabycia/zbycia - Lech Drągowski. 2. Więź prawna łącząca osobę obowiązaną z emitentem - Prezes Zarządu. 3. Instrument finansowy oraz Emitent, którego dotyczy informacja - akcje spółki "AD.DRĄGOWSKI" S.A. 4. Rodzaj transakcji i tryb jej zawarcia - kupno, zlecenia w notowaniach ciągłych. 5. Data i miejsce zawarcia transakcji, data - dnia 22 i 23 sierpnia 2011 roku, miejsce -Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA 6. Cena i wolumen transakcji, średnia cena - 0,79 złotego, wolumen - 33.410 akcji. 7. Data i miejsce sporządzenia informacji: Biskupiec, dnia 29 sierpnia 2011 roku. Podpis Małgorzaty Drągowskiej."

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 6) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Rank Progress

Firma deweloperska Rank Progress podpisała ze spółką Bolsa Global Quimera przedwstępną umowę sprzedaży Centrum Handlowego Galeria Piastów w Legnicy za 68,5 mln euro netto, poinformowała spółka w komunikacie.

"Na podstawie umowy przedwstępnej strony transakcji zobowiązały się zawrzeć przyrzeczoną umowę sprzedaży Galerii Piastów nie później niż do dnia 30 października 2011 r. za cenę 68.500.000 euro netto" - czytamy w komunikacie.

Firma miała 54,12 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2011 roku wobec 60,37 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 33,40 mln zł wobec 24,64 mln zł rok wcześniej.

LC Corp S.A.

Zarząd LC Corp S.A. ("Emitent") informuje o otrzymaniu zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi od Członka Rady Nadzorczej Emitenta, Pana Remigiusza Balińskiego, który poinformował o dokonaniu w dniu 31.08.2011 r. przez osobę blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 powołanej ustawy - spółkę Noble Securities S.A. z siedzibą w Krakowie, w której Pan Remigiusz Baliński pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, transakcji sprzedaży 3.000 akcji LC Corp S.A. w dniu 19.08.2011 r. w wyniku transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie za cenę 2.850 zł. Powyższa transakcja zrealizowana została w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz LC Corp S.A. funkcji animatora Emitenta.

WOJAS S.A.

WOJAS S.A. informuje, iż wielkość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży osiągniętych przez Grupę Kapitałową WOJAS S.A. w sierpniu 2011 roku wyniosła 9 979 tys. PLN i była niższa o 4,0 % od osiągniętych w sierpniu 2010 roku. W okresie styczeń - sierpień 2011 wielkość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży wyniosła 80 314 tys. PLN i była wyższa o 13,9 % od przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego.

ŻYWIEC S.A.

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. Zarząd Grupy Żywiec S.A. informuje : W dniu 5 września 2011 r. Grupa Żywiec S.A. zawarła z ING Bankiem S.A. z siedzibą w Katowicach umowę kredytową w wysokości 150 000 tys. złotych. Okres kredytowania upływa z dniem 31 stycznia 2014 r. Kredyt przeznaczony jest na finansowanie działalności gospodarczej Spółki. Cena kredytu oparta jest o stopę rynkową WIBOR plus marża.

ZAKŁADY AUTOMATYKI POLNA S.A.

W uzupełnieniu raportu bieżącego 16/2011 z dnia 02 września 2011 r. Zarząd Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. informuje, iż Pan Piotr Woś nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

MENNICA POLSKA S.A.

Zarząd Mennicy Polskiej S.A., informuje, iż dnia 5 września 2011 roku wpłynęła do Spółki oferta Pana Jerzego Buczyńskiego dotycząca zbycia Spółce akcji Mennicy Polskiej S.A. w celu umorzenia na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mennicy Polskiej S.A. z dnia 19 maja 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia. Przedmiotem oferty jest propozycja sprzedaży 10.000 akcji po Cenie 12,50 PLN za jedną akcję. Łączna proponowana cena zakupu w/w akcji wynosi 125.000 PLN. Z zastrzeżeniem, iż jeśli Cena będzie wyższa niż cena ostatniego, przed zawarciem umowy nabycia akcji, niezależnego obrotu akcjami Spółki na rynku regulowanym ("Rynek Regulowany") - rynku oficjalnych notowań giełdowych prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., tj. cena zamknięcia notowań akcji Spółki na Rynku Regulowanym w dniu 7 września 2011 roku ("Cena Odniesienia"), Oferent wyraża zgodę na modyfikację Ceny w ten sposób, że będzie ona równa Cenie Odniesienia, przy czym nie niższa niż 10,00 zł za jedną akcję.

PKN ORLEN S.A.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ("PKN ORLEN S.A.", "Emitent") informuje, że w celu optymalizacji zarządzania płynnością w Grupie Kapitałowej ORLEN, w dniu 5 września 2011 roku dokonał emisji krótkoterminowych obligacji na rzecz spółki zależnej ORLEN Koltrans Sp. z o.o., w ramach Programu emisji obligacji, który Emitent podpisał z konsorcjum 6 banków w listopadzie 2006 roku. Obligacje są wykorzystywane w zarządzaniu kapitałem obrotowym Grupy Kapitałowej ORLEN. Obligacje zostały wyemitowane zgodnie z ustawą z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z późn. zm.), w złotych polskich, jako papiery wartościowe na okaziciela, zdematerializowane, niezabezpieczone, zerokuponowe. Wykup obligacji nastąpi według wartości nominalnej. Obligacje nabyte w dniu dzisiejszym przez ORLEN Koltrans Sp. z o.o. zostały wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. w serii: ORLEN540220911 o łącznej wartości emisji 15 500 000 PLN, na którą składa się 155 obligacji o wartości nominalnej 100 000 PLN każda obligacja, na następujących warunkach: - Data emisji: 5 września 2011 roku - Data wykupu: 22 września 2011 roku - Rentowność obligacji: oparta na warunkach rynkowych, jednostkowa cena emisyjna wyniosła 99 782,80 PLN. PKN ORLEN S.A. posiada 99,9% udziałów w kapitale zakładowym ORLEN Koltrans Sp. z o.o. Patrz także: raport bieżący nr 75/2006 z dnia 27 listopada 2006 roku.

ATLANTIS SA 

Zarząd ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 05.09.2011r. do spółki wpłynęło zawiadomienie akcjonariusza FOGUT Holdings Limited z siedzibą w Larnace na Cyprze w trybie 69 ust. 1 pkt. 2) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z poźn. zm.) o zbyciu akcji Emitenta w ilości odpowiadającej 16,28 % udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta. Zbycie akcji Emitenta nastąpiło na skutek zawarcia przez FOGUT Holdings Limited ze spółką DAMF Invest S.A w Płocku w dniu 29.08.2011r. umowy objęcia akcji w ramach, której FON S.A. zbyło 20.509.000 akcji Emitenta, która to ilość stanowi 16,28 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawnia do oddania 20.509.000 głosów, stanowiących 16,28 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Emitenta FOGUT Holdings Limited poinformował, że przed zawarciem umowy z dnia 29.08.2011r. posiadał 26.880.000 akcji Emitenta, która to ilość stanowiła 21,33 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniała do oddania 26.880.000 głosów, stanowiących 21,33 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Emitenta. 

FOGUT Holdings Limited poinformował, że aktualnie posiada 6.371.000 akcji Emitenta co stanowi 5,06 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawnia do oddania 6.371.000 głosów stanowiących 5,06 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta FOGUT Holdings Limited poinformował, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza bezpośredniego oraz pośredniego zwiększenia swojego zaangażowania w spółce Emitenta. Ponadto FOGUT Holdings Limited poinformował, że inne podmioty od niej zależne nie posiadają akcji Emitenta oraz, że FOGUT Holdings Limited nie zawierał żadnych porozumień ani umów, których przedmiotem było by przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.

INVESTOR FIZ 

Komunikat Aktualizacyjny nr 4 z dnia 5 września 2011 r. do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii R, S, T, U Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego. Pełny raport dostępny jest na stronie: http://www.e-pap.com.pl/ESPI/espi http://www.gpwinfostrefa.pl/.

MAGELLAN SA 

Zarząd Magellan S.A. informuje, iż w dniu 5 września 2011 roku Spółka powzięła informację o podpisaniu z dniem 2 września 2011 roku listu intencyjnego z międzynarodową instytucją finansową. List dotyczy określenia generalnych warunków wspólnego przedsięwzięcia inwestycyjnego w sektorze ochrony zdrowia związanego z finansowaniem podmiotów działających na rynku medycznym. Planowany projekt pozwoli uatrakcyjnić ofertę usług finansowych kierowanych do klientów Magellan S.A. oraz zwiększyć zaangażowanie Spółki na rynku. Postanowienia listu intencyjnego wiążą strony do dnia 31 października 2011 roku.

Zarząd Magellan S.A. informuje, że w okresie krótszym niż 12 miesięcy Spółka zawarła z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej umowy o łącznej wartości nominalnej 22.385 tys. PLN. Umową o największej wartości jest porozumienie regulujące spłatę zobowiązań o wartości 8.675 tys. PLN zawarte w dniu 05.09.2011 r. Porozumienie stanowi modyfikację posiadanych aktywów nabytych przez Spółkę na podstawie wcześniej zawartych umów, a jego szczegółowe warunki nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu. Kryterium uznania umowy za znaczącą jest przekroczenie wartości 10% kapitałów własnych Emitenta, wynoszących na dzień 30 czerwca 2011 roku - 164.805 tys. PLN. Przy ustaleniu wartości przekroczenia progu 10% uwzględniono sumę umów zawartych z danym kontrahentem w okresie krótszym niż 12 miesięcy. Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych.

Magellan S.A. informuje, iż w dniu 5 września 2011 roku Zarząd Spółki realizując Program skupu akcji własnych, w ramach upoważnienia udzielonego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki z dnia 18.01.2011 roku (uchwała nr 4/2011), otrzymał od Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. informację o nabyciu w dniu 2 września 2011 roku na rachunek własny Spółki 450 akcji własnych po średniej cenie 37,50 PLN za jedną akcję. Nabyte akcje o wartości nominalnej 0,30 PLN każda stanowią 0,0069% w kapitale zakładowym Emitenta oraz uprawniają do 450 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Łączna liczba akcji własnych posiadanych przez Spółkę wynosi 39 536 akcji co stanowi 0,6069% w kapitale zakładowym Emitenta oraz uprawnia do 39 536 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Celem nabycia akcji własnych Spółki jest zaoferowanie Osobom Uprawnionym akcji nabytych przez Spółkę w związku z realizacją Programu Opcji Menedżerskich wprowadzonego w Spółce Magellan uchwałą nr 41/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Magellan S.A. z dnia 6 maja 2009 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych ().

Zarząd Magellan S.A. informuje, że w dniu 5 września 2011 roku, w ramach programu emisji obligacji średnioterminowych na podstawie umowy zawartej w styczniu 2007 roku z BRE Bankiem S.A., została przeprowadzona emisja 300 obligacji kuponowych Magellan S.A. z trzyletnim terminem zapadalności o łącznej wartości nominalnej 30 mln PLN. Celem emisji jest finansowanie bieżącej działalności Spółki. Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 100 tys. PLN, a ich cena emisyjna została ustalona na podstawie stopy WIBOR 6M powiększonej o marżę. Rozliczenie kuponu obligacji następować będzie w okresach półrocznych. Obligacje nie są zabezpieczone. Wartość zaciągniętych zobowiązań Spółki według opublikowanych danych na ostatni dzień kwartału przed propozycją nabycia tj. na dzień 30.06.2011 roku wynosi 407,7 mln PLN. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

GINO ROSSI

Firma odzieżowa Gino Rossi planuje emisję obligacji do 50 mln zł, podała spółka w komunikacie.
„Plan emisji zakłada uplasowanie na rynku 18-miesięcznych obligacji zabezpieczonych o maksymalnej wartości 50 mln zł. Celem emisji będzie refinansowanie części otychczasowego zadłużenia oraz spłata istotnych zobowiązań handlowych. Decyzja o emisji obligacji zostanie przedstawiona do akceptacji na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej Gino Rossi, które zaplanowane zostało na 7 września 2011 r" – czytamy w komunikacie.
Gino Rossi, po zmianach w akcjonariacie, realizuje nową strategię i zamierza zmienić profil z firmy produkcyjno-handlowej na handlową. Spółka ten rok zakończy stratą po bardzo słabym I półroczu, ale 2012 rok ma przynieść zysk netto wysokości prawie 8 mln zł. 

MAKRUM SA 

MAKRUM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (Spółka) informuje, iż Spółka otrzymała w dniu dzisiejszym od P. Lecha Cyprysiaka, pełniącego funkcje Pełnomocnika Zarządu Spółki ds. inwestycji oraz Prezesa Zarządu spółki zależnej - MAKRUM Pomerania Sp. z o.o., zawiadomienie o treści jak w załączonym dokumencie. Załączniki: LCyprysiak_ zawiadomienie.pdf Pełna treść raportu dostępna pod adresem: http://biznes.pap.pl http://demo.e-pap.pl/espi

HYGIENIKA SA 

Zarząd Hygienika S.A. informuje, iż wielkość przychodów ze sprzedaży osiągniętych przez Spółkę w miesiącu sierpniu 2011 roku wynosi 3.710 tys.PLN i jest wyższa o 800 tys. PLN; tj. o 27% od osiągniętych w miesiącu sierpniu 2010 roku. Wielkość przychodów osiągniętych w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 sierpnia 2011 roku wynosi 30.624 tys. PLN i jest wyższa o 5.702 tys. PLN; tj. o 23% w stosunku do analogicznego okresu 2010 roku.

POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA 

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA z siedzibą w Warszawie ("PGNiG", "Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, zwołuje w trybie art. 402^1 § 1 Kodeksu spółek handlowych na dzień 5 października 2011 roku o godz. 12.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGNiG, które odbędzie się w siedzibie Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Warszawie przy ul. Marcina Kasprzaka 25. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia, 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, 3. Sporządzenie listy obecności, 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, 5. Przyjęcie porządku obrad, 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie za porozumieniem stron Umowy Leasingu Operacyjnego zawartej w dniu 06.07.2005 r. pomiędzy PGNiG S.A. i OGP GAZ-SYSTEM S.A., 7. Podjęcie uchwały w sprawie użycia kapitału rezerwowego pn. Centralny Fundusz Restrukturyzacji na jednorazowe wypłaty osłonowe dla byłych pracowników Spółek Naftomet Sp. z o.o. w Krośnie i Gazobudowa Sp. z o.o. w Zabrzu, 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez PGNiG S.A. 110.000 akcji imiennych serii C o wartości nominalnej po 100 zł każda w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki PGNiG Energia S.A. z siedzibą w Warszawie i pokrycie wszystkich nowoutworzonych akcji wkładem pieniężnym w wysokości 11.000.000 zł, 9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia. Żądanie takie winno być przesłane do Spółki na piśmie bądź w postaci elektronicznej na skrzynkę e-mail: wz@pgnig.pl, w języku polskim oraz powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno być zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub drogą elektroniczną na skrzynkę e-mail: wz@pgnig.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. 

BBI Development NFI SA 

Zarząd BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego SA ("Fundusz") informuje, iż zgodnie z Komunikatem Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych z dnia 5 września 2011 roku, w dniu 6 września 2011 r. w Krajowym Depozycie nastąpi rejestracja 62.769.400 akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, oznaczonych kodem PLNFI1200018. Podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33 z dnia 28.02.2009 r., poz. 259

FOTA SA 

Zarząd FOTA S.A. (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał podpisaną przez Pana Pavla Minarika umowę, przedmiotem której jest nabycie 20% udziałów spółki AUTOMOTOŠPORT Centrum s.r.o. z siedzibą w Preąov, Budovate-ská 75/A w Republice Słowackiej. W wyniku zawarcia umowy Emitent stał się właścicielem 100% udziałów, co uprawnia go do wykonywania 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników w AUTOMOTOŠPORT Centrum s.r.o. Umowa została zawarta w następstwie umowy opcyjnej zawartej pomiędzy ww. stronami, o której Emitent informował w raportach bieżących 13/2008 i 23/2008. Cena za nabyte udziały wynosi 219.577,00 EUR (słownie: dwieście dziewiętnaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt siedem euro zero centów) tj. 911.442,17 PLN (słownie: dziewięćset jedenaście tysięcy czterysta czterdzieści dwa tysiące złotych siedemnaście groszy). Wartość nominalna nabytych udziałów wynosi 1.328,00 EUR (jeden tysiąc trzysta dwadzieścia osiem euro zero centów) tj. 5.512,40 PLN (słownie: pięć tysięcy pięćset dwanaście tysięcy złotych czterdzieści groszy). Inwestycja Emitenta w AUTOMOTOŠPORT Centrum s.r.o. ma charakter długoterminowy. Zakup udziałów został sfinalizowany ze środków własnych Emitenta. Emitent informuje, że nie zachodzą powiązania pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta, a zbywającym aktywa Panem Pavlem Minarikiem.

ALCHEMIA SA 

Zarząd Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwana: "Emitentem") informuje, że realizując program skupu akcji własnych w celu dalszej odsprzedaży, przyjęty przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta uchwałą nr 17 z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Alchemia S.A. upoważnienia do nabywania akcji własnych w celu dalszej odsprzedaży w trybie art. 362 § 1 pkt 8 ksh, Emitent w dniu 5 września 2011 r. nabył 15.000 akcji własnych, o wartości nominalnej 1,30 PLN (jeden złoty trzydzieści groszy) każda, podczas sesji giełdowej na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Powyższe akcje własne stanowią 0,007% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniają do 15.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wyniosła 6,7267 PLN. Łącznie Emitent posiada 978.721 akcji własnych, które stanowią 0,473% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniają do 978.721 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Podstawę prawną sporządzenia niniejszego raportu stanowi art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539, ze zm.) w zw. z § 5 ust. 1 pkt 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259, ze zm.).