Wypłata nastąpi 19 września br. "6 września 2011 r. rada dyrektorów spółki uchwaliła wypłatę dywidendy w postaci jednego prawa nabycia akcji uprzywilejowanej na każdą pozostającą w obrocie akcję zwykłą spółki o wartości nominalnej 0,01 USD każda. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 19 września 2011 r." - głosi komunikat.

"Każde prawo upoważniać będzie zarejestrowanego akcjonariusza do nabycia od spółki jednej tysięcznej akcji uprzywilejowanej spółki serii A uprawniającej do udziału w dywidendzie, o wartości nominalnej 0,01 USD każda (akcje uprzywilejowane), po cenie 45 USD za każdą jedną tysięczną część akcji uprzywilejowanej, z zastrzeżeniem ewentualnej korekty" - czytamy dalej. Prawa nie będą mogły być realizowane do dnia wypłaty. Wygasną one 6 września 2021 r., pod warunkiem, że dzień wygaśnięcia praw nie ulegnie zmianie i że prawa nie zostaną wcześniej umorzone lub zamienione przez spółkę, podano także.

"Do momentu realizacji prawa, jego posiadaczowi jako takiemu nie będą przysługiwać jakiekolwiek prawa przysługujące akcjonariuszom spółki, w tym prawo głosu i prawo do dywidendy" - podano także w komunikacie. CEDC podkreśla, że prawa nie zapobiegną przejęciu spółki, mogą jednak skutkować istotnym rozwodnieniem udziału posiadanego przez osobę lub grupę osób nabywającą 10% lub więcej pozostających w obrocie akcji zwykłych.

Prawa nie będą jednak stanowić przeszkody w dokonaniu fuzji lub połączenia, dodaje spółka. W całym I półr. 2011 r. przychody netto CEDC wyniosły 368,67 mln USD wobec 325,40 mln USD rok wcześniej.