Wbrew oczekiwaniom części rynku wcale nie był on znacznie bardziej łagodny niż ten lipcowy, a kluczowe dla przyszłego kierunku polityki monetarnej stwierdzenie mówiące o tym, że „Rada nie wyklucza dalszego dostosowywania polityki pieniężnej, gdyby pogorszyły się perspektywy powrotu inflacji do celu”, zostało utrzymane.

Przed dzisiejszym posiedzeniem RPP, inwestorzy wyceniali spore prawdopodobieństwo tego, że poziom stóp procentowych w Polsce może pójść w dół w pierwszej części 2012 r., a nawet już na przełomie bieżącego i przyszłego roku, co widoczne było po kształtowaniu się stawek FRA. Treść komunikatu i podkreślenie przez szefa RPP i NBP Marka Belkę tego, że jest za wcześnie, aby mówić o obniżkach stóp, perspektyw cięcia kosztu pieniądza w 2012 r. oczywiście nie przekreśliły, ale termin dla tego typu działań został zdecydowanie oddalony.

W naszym obecnym, bazowym scenariuszu zakładamy, że obowiązujący od czerwca br. 4,5% poziom głównej stopy referencyjnej utrzyma się z całą pewnością do końca bieżącego roku. Widząc też duże prawdopodobieństwo tego, że pozostanie on niezmieniony także i w przyszłym roku, a przynajmniej w pierwszej jego połowie. Przyśpieszenie terminu obniżek stóp byłoby naszym zdaniem możliwe tylko i wyłącznie w przypadku gwałtownego spowolnienia krajowej koniunktury gospodarczej, czego na dziś dzień nie oczekujemy. 

Powyższe opracowanie jest wyrazem osobistych opinii i poglądów autora i nie powinno być traktowane jako rekomendacja do podejmowania jakichkolwiek decyzji związanych z opisywaną tematyką. W szczególności nie stanowi analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej, ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz.U.2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U.2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.).
Dom Kredytowy NOTUS S.A. ani jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszego opracowania.