Popyt ze strony banków wyniósł zaledwie 90,5 mld PLN. Dla porównania w piątek zapadały bony o wartości 97,2 mld PLN. Po rozliczeniu operacji otwartego rynku w systemie płynność wyraźnie wzrośnie. Możliwe jest, że NBP zdecyduje się na przeprowadzenie operacji dostrajającej płynność (w poniedziałek nie została zorganizowana). Bez operacji na rynku pieniężnym stawki depozytowe O/N mogą w najbliższych dniach oscylować w pobliżu 4,00%-4,25%.

W tym tygodniu najważniejszym wydarzeniem na globalnym rynku finansowym będzie posiedzenie amerykańskiego banku centralnego (20-21.09). Rynek spodziewa się pozostawienia stóp procentowych na niezmienionym poziomie. Również wartość bilansu powinna pozostać na niezmienionym poziomie, niemniej Fed może zdecydować się na zmianę struktury portfela (tzw. „Operation twist”). Inwestorzy spekulują, że ewentualna decyzja może dotyczyć sprzedaży papierów dłużnych o krótszych terminach zapadalności i w zamian kupowania obligacji z dłuższego końca krzywej. Wydłużenie duration portfela przyniosłoby efektywniejszą zmianę kształtu krzywej (przy założeniu, że Departament Skarbu nie zwiększy jednocześnie podaży dłuższych SPW na rynku pierwotnym). Taka decyzja, już częściowo zdyskontowana przez rynek mogłaby prowadzić do płaszczenia krzywej dochodowości dla obligacji amerykańskich.

Publikowane w kraju sierpniowe dane makroekonomiczne (produkcja przemysłowa, inflacja bazowa, sprzedaż detaliczna) będą miały naszym zdaniem drugorzędne znaczenie w tym tygodniu, nie powinny bowiem zmienić oczekiwań odnośnie przyszłych decyzji Rady Polityki Pieniężnej. Wciąż w scenariuszu bazowym spodziewać się można utrzymania stóp procentowych na niezmienionym poziomie do końca roku. Ze względu na prawdopodobne spowolnienie gospodarki światowej na początku 2012 r. RPP może zdecydować się natomiast na obniżenie stóp.

Istotnym czynnikiem ryzyka dla rynku stopy procentowej pozostaje wciąż niejasna sytuacja w strefie euro. To dlatego właśnie w zeszłym tygodniu rentowności DS1021 wzrosły o 25 pb, podobnie jak kwotowania IRS powyżej 5 lat. Brak decyzji w sprawie przekazania środków Grecji (przesunięcie terminu na październik) stwarza ryzyko niewypłacalności kraju, a w efekcie nasila awersję do ryzyka. W tym tygodniu kluczowe decyzje raczej nie zapadną, stąd spadek rentowności na dłuższym końcu jest mało prawdopodobny.

Naszym zdaniem rentowności polskich SPW na koniec tygodnia utrzymają się w okolicach 4,45% dla OK0713, natomiast wzrosną powyżej 5,05% dla PS0416 i 5,90% dla DS1020.

W tym tygodniu na rynku pierwotnym odbędzie się aukcja obligacji WS/WZ. Z harmonogramu wrześniowych aukcji SPW wynika, że MF będzie emitowało papiery o wartości 1,0-3,0 mld PLN. Dalsze szczegóły poznamy we wtorek. Aukcja nie powinna być istotniejszym czynnikiem ryzyka dla rynku. Wzmacniać notowania na rynku wtórnym będzie z kolei oczekiwany wykup obligacji skarbowych serii WZ0911 w kwocie 10,6 mld PLN (24 września br.).

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być traktowane, jako propozycja nabycia jakichkolwiek instrumentów finansowych, usługa doradztwa inwestycyjnego, podatkowego lub jako forma świadczenia pomocy prawnej. PKO BP SA dołożył wszelkich starań, aby zamieszczone w niniejszym materiale informacje były rzetelne oraz oparte na wiarygodnych źródłach. PKO BP SA nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym materiale.