"Zainicjowanie przez EuroRating prowadzenia oceny ryzyka kredytowego JSW S.A. związane jest z włączeniem tej spółki przez Giełdę Papierów Wartościowych od poniedziałkowej sesji w skład indeksu WIG20" - głosi komunikat.

Agencja podkreśla, że pozytywnie ocenia wypracowywane przez JSW w ciągu ostatnich kilku kwartałów bardzo dobre wyniki finansowe, ale uwagę na fakt, że dotychczasowa wysoka rentowność spółki wynikała głównie ze wzrostu na światowych rynkach cen węgla koksowego oraz energetycznego do poziomów zbliżonych do rekordowych.

"Bardzo duże uzależnienie osiąganych przychodów oraz wyników finansowych JSW od notowań wydobywanego przez spółkę surowca (na którego ceny decydujący wpływ ma popyt na stal) agencja zalicza do najistotniejszych czynników ryzyka wpływających na poziom nadanego ratingu. EuroRating wziął przy tym pod uwagę nasilające się obecnie tendencje recesyjne w światowej gospodarce, które skutkować mogą znaczącym spadkiem popytu na stal i w konsekwencji również silnym obniżeniem cen węgla koksowego w perspektywie średnioterminowej" - czytamy dalej w komunikacie.

Agencja wskazuje także, że przy wysokiej dźwigni operacyjnej, jaką charakteryzuje się JSW, w strukturze łącznych kosztów operacyjnych spółki dominujący udział mają wynagrodzenia. W tym kontekście EuroRating zwraca uwagę na niezwykle silną pozycję działających w JSW związków zawodowych oraz wywalczone przez nie w ostatnim czasie przywileje.

"Na nadany spółce rating istotny wpływ ma także struktura finansowania aktywów. Przy bardzo niskiej wartości zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek relatywnie wysoką wartość mają zobowiązania wobec pracowników i emerytów. W rezultacie EuroRating ocenia udział kapitału własnego w finansowaniu majątku spółki jako umiarkowanie bezpieczny" - podsumowano.

Ratingi przyznane przez agencję EuroRating spółkom wchodzącym w skład indeksu WIG20 mają charakter ratingów niekomercyjnych - przyznawane są z inicjatywy agencji, a proces oceny ryzyka kredytowego analizowanych przedsiębiorstw oparty jest na informacjach publicznie dostępnych.