DM IDMSA

Dom Maklerski IDMSA rozwiązał zawartą w sierpniu br. umowę inwestycyjną z BB Investment i pozostałymi akcjonariuszami Supernova IDM Fund ze względu na spadki na giełdzie, które nie pozwoliłyby "na osiągnięcie zakładanych celów gospodarczych", podała spółka w komunikacie. Umowa przewidywała m.in. nabycie przez IDMSA od BBI 10.920.903 praw poboru akcji, które mają zostać wyemitowane przez BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny.
"Z uwagi na istotną negatywną zmianę warunków otoczenia rynkowego, a w szczególności na silną przecenę wartości aktywów finansowych na europejskich rynkach finansowych, w tym na rynku giełdowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA, która nastąpiła w okresie od dnia zawarcia Umowy Inwestycyjnej, o której DM IDMSA poinformował w raporcie bieżącym nr 60/2011, strony przedmiotowej umowy postanowiły ją rozwiązać, ponieważ jej realizacja nie pozwoliłaby na osiągnięcie zakładanych celów gospodarczych"
IDMSA podkreśla, że "strony rozwiązały umowę inwestycyjną zastrzegając, że nie podnoszą względem siebie, ani nie będą podnosiły w przyszłości, żadnych roszczeń związanych z umową".
"Zarząd DM IDMSA pragnie jednocześnie podkreślić, iż rozwiązanie umowy inwestycyjnej nie oznacza zaniechania planów realizacji projektu zwiększenia zaangażowania Grupy Kapitałowej Domu Maklerskiego IDM SA na rynku private equity" - czytamy dalej w komunikacie.

MNI

Zarząd spółki holdingowej MNI zdecydował o rozpoczęciu 23 września skupu akcji własnych, podała spółka w komunikacie. Cena akcji w buy-backu będzie nie wyższa niż 4 zł. "Zgodnie z treścią uchwały zarządu, skup akcji własnych rozpocznie się z dniem 23 września 2011 r. i odbywać się będzie w trybie i na zasadach określonych w programie przyjętym w uchwale i uszczegółowionym przez zarząd spółki" - głosi komunikat. Spółka zaznacza, że program buy-backu został uchwalony w celu umożliwienia nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia, finansowania transakcji przejmowania innych podmiotów z rynku i tym samym konsolidacji rynku, oferowania w przyszłości kadrze menadżerskiej. "Realizacja programu zakończy się nie później niż do 07 września 2016 r. lub do czasu wyczerpania się środków finansowych przeznaczonych na realizację programu, tj. kwoty 79.157.024,00 zł. Środki te pochodzić będą z utworzonego na ten cel Funduszu Rezerwowego" - podano także w komunikacie. Nabywanie akcji własnych będzie realizowane za pośrednictwem spółki zależnej MNI Telecom. Cena nabycia akcji będzie każdorazowo ustalana przez zarząd, ale nie będzie wyższa niż 4,00 zł za szt., poinformowała również spółka.

Bioton

Spółka biotechnologiczna Bioton podwyższyła kapitał zakładowy o 52,20 mln zł poprzez emisję 260.980.086 akcji zwykłych na okaziciela serii A1 o wartości nominalnej 20 gr każda i takiej samej cenie emisyjnej, podała spółka w komunikacie. "Zarząd spółki w dniu 22.09.2011 r. podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego oraz pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy spółki, na podstawie której zarząd podwyższył kapitał zakładowy spółki o kwotę 52.196.017,20 zł poprzez emisję 260.980.086 akcji zwykłych na okaziciela serii A1 o wartości nominalnej 20 groszy każda. Cena emisyjna akcji serii A1 wynosi 20 groszy za jedną akcję" - głosi komunikat. "Emisja akcji serii A1 stanowi pierwszą część płatności na rzecz Troqueera za 436 udziałów Biolek stanowiących łącznie 50,11 % kapitału zakładowego Biolek oraz uprawniających łącznie do 50,11 % głosów na zgromadzeniu wspólników" - czytamy dalej.

Pegas

Czeski producent włóknin Pegas Nonwovens zawarł z jednym ze swoich najważniejszych klientów kontrakt na dostawę ponad 100 tys. ton włóknin w latach 2011-2013 o wartości ponad 200 mln euro, podała spółka w komunikacie. "Podpisanie umowy zbiega się dokładnie w czasie z oddaniem do użytku nowej linii produkcyjnej, którą właśnie zaczęliśmy uruchamiać" - powiedział członek rady dyrektorów i dyrektor generalny Pegasa Frantisek Rezac, cytowany w komunikacie.

Getin Holding

Warszawski sąd rejonowy zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego Idea Bank o kwotę 16,77 mln zł poprzez emisję 8.385.967 akcji zwykłych imiennych serii H o wartości nominalnej 2,0 zł każda, podał Getin Holding w komunikacie. "Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 21 września 2011 roku zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego Idea Bank o kwotę 16 771 934,00 zł poprzez emisję 8.385.967 akcji zwykłych imiennych serii H o wartości nominalnej 2,0 zł każda" - głosi komunikat. Obecnie Getin Holding posiada bezpośrednio 16 771 935 akcji zwykłych imiennych Idea Banku, które stanowią 62,9469 % kapitału zakładowego oraz uprawniają do 60,5577 % głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu, zaś pośrednio, przez jego spółkę zależną Getin Noble Bank, 100% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.

PBG

Obecny poziom portfela firmy budowlanej PBG (o wartości 5 mld zł) zapewnia w całości przychody na rok 2012, a pozostała część pozostaje do realizacji na lata 2013 i 2014, wynika z komunikatu spółki. "Wartość portfela zamówień Grupy PBG wynosi aktualnie 5 mld zł i zapewnia nam praktycznie w 100% przychody na rok 2012, pozostała część pozostaje do realizacji na lata 2013 i 2014. Nie musimy więc pozyskiwać kontraktów za wszelką cenę żeby mieć zapewnione prace w prospektywnie najbliższego roku i mamy tą komfortową sytuację, że na rozstrzygnięcia przetargów energetycznych spokojnie możemy poczekać" - głosi komunikat.
Rynek energetyczny firma traktuje priorytetowo.

Firma budowlana PBG nie widzi zagrożenia realizacji swojej prognozy zysku netto przypadającego akcjonariuszom podmiotu dominującego na 2011 rok zakładającej wypracowanie 200 mln zł.>>>>  

PGE

W raporcie z 22 września analitycy Deutsche Banku potrzymali rekomendację „kupuj” akcje Polskie Grupy Energetycznej (PGE).>>>>  

Enea

Analitycy Deutsche Banku, raportem z 22 września, rozpoczęli wydawanie rekomendacji dla walorów spółki energetycznej Enea od zalecenia "trzymaj".>>>>  

ING Bank Śląski

Nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy ING Banku Śląskiego 24 października zdecyduje o zmianie statutu w związku z planowanym splitem akcji w stosunku 1:10 oraz połączeniu z ING Bankiem Hipotecznym, wynika z projektów uchwał na walne.>>>>  

NWR

Analitycy JPMorgan, w raporcie z 23 września, podtrzymali rekomendację „neutralnie” dla akcji spółki węglowej New World Resources.>>>>  

TPSA

W raporcie z 23 września analitycy Goldman Sachs ponownie zarekomendowali „sprzedaj” akcje Telekomunikacji Polskiej.>>>>  

TVN

W raporcie z 23 września analitycy Goldman Sachs obniżyli zalecenie inwestycyjne dla akcji TVN do poziomu „sprzedaj” z „trzymaj”.>>>>