Po zmianie statutu, kapitał zakładowy banku wysokości 130.100.000,00 zł będzie dzielił się na 92.600.000 akcji na okaziciela serii A o wartości 1 zł każda oraz 37.500.00 akcji serii B o tej samej wartości. Oznacza to, że każda dotychczasowa akcja banku o wartości 10 zł zostanie podzielona na 10 akcji o wartości nominalnej 1 zł każda.

"Zasadniczym celem przeprowadzenia tej operacji jest zwiększenie dostępności akcji ING Banku Śląskiego dla szerszego grona akcjonariuszy, jak również zwiększenie płynności akcji banku na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych" - podał bank w uzasadnieniu.

Na zmiany w statucie Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę 11 lipca. Z kolei kilka dni temu KNF zezwoliła na przejęcie ING Banku Hipotecznego przez ING Bank Śląski, który jest jedynym akcjonariuszem tej spółki. O zamiarze połączenia bank informował już w maju br., a celem tej operacji jest "umożliwienie dalszego rozwoju finansowania nieruchomości komercyjnych w grupie kapitałowej ING Banku Śląskiego" oraz efektywniejsze wykorzystanie kapitału.

ING Bank Śląski miał narastająco w I-II kw. 446,39 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 369,05 mln zł zysku rok wcześniej.