Operacja okazała się zatem zbyt mała na potrzeby systemu, co sugeruje utrzymywanie się stawek depozytowych O/N w okolicach 4,00% w najbliższych dniach. Obecny okres utrzymywania rezerwy obowiązkowej kończy się w czwartek (29.09) i wówczas przeprowadzona zostanie 1-dniowa operacja absorbująca.

Na rynku SPW i kontraktów IRS w poniedziałek widać było nieznaczną tendencję do spadku rentowności. Notowania mogła wzmocnić lekka poprawa nastrojów na rynkach globalnych. Najsilniej spadła dochodowość obligacji w sektorach 5 i 10 lat – po 3 pb. Nie oznacza to jednak, że mamy do czynienia z trwalszą zmianą trendów rynkowych. Póki co umocnienie notowań, jakie widać od momentu piątkowej interwencji BGK, należy traktować jako krótkookresowe odreagowanie.

W Europie pojawiło się kilka drobnych, ale pozytywnych akcentów. EBC skupił w zeszłym tygodniu obligacje skarbowe emitowane przez państwa strefy euro na kwotę 3,95 mld EUR. Tym samym wartość wszystkich skupionych papierów i utrzymywanych przez EBC wzrosła do 156,5 mld EUR. Jest to umiarkowanie pozytywna informacja, biorąc pod uwagę, że w poprzednich tygodniach wartość tygodniowych interwencji rynkowych wynosiła blisko 10 mld EUR, mimo utrzymującej się tendencji do wzrostu rentowności obligacji włoskich. Może to oznacza lekką poprawę nastrojów. Kolejną pozytywną informacją jest fakt rysującego się coraz silniej podziału w ramach grupy PIIGS. Pod największą presją znajduje się Grecja, ale tuż za nią Portugalia, a następnie Włochy. Wspomniane kraje łączy strukturalne niezrównoważenie finansów sektora publicznego. Pozostałe kraje, czyli Hiszpania, ale również objęta pomocą Irlandia mają podstawowy problem z sektorem finansowym. W ostatnich dniach hiszpański bank centralny informował, że praktycznie zakończony został już proces dokapitalizowania kas pożyczkowych, zgodnie z przyjętym kalendarzem (do końca września br.), po wcześniejszym procesie restrukturyzacji zakładającym m.in. fuzje i przejęcia. Również w przypadku Irlandii obserwujemy w ostatnich miesiącach wyraźny spadek premii za ryzyko kredytowe, mimo eskalacji kryzysu w strefie euro. Działania podjęte w obydwu przypadkach zostały dostrzeżone przez inwestorów i wyraźnie notowania obligacji tych państw zachowują się teraz lepiej niż w przypadku chociażby Grecji, Portugalii i Włoch.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być traktowane, jako propozycja nabycia jakichkolwiek instrumentów finansowych, usługa doradztwa inwestycyjnego, podatkowego lub jako forma świadczenia pomocy prawnej. PKO BP SA dołożył wszelkich starań, aby zamieszczone w niniejszym materiale informacje były rzetelne oraz oparte na wiarygodnych źródłach. PKO BP SA nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym materiale.