W 2013 r. potrzeby te mają wynieść 25,5 mld zł, w 2014 r. - 33,4 mld zł, zaś w 2015 r. - 43,6 mld zł. W przyjętych w kwietniu założeniach do budżetu 2012 potrzeby pożyczkowe netto planowano następująco: 49,2 mld zł w 2011 r., 51,9 mld zł w 2012 r., 32,1 mld zł w 2013 r. oraz 35,1 mld zł w 2014 r. Źródło: "Strategia…" W dokumencie podkreślono, że łączny spadek potrzeb pożyczkowych z tytułu zmian wprowadzonych w systemie otwartych funduszy emerytalnych (obniżka składki przekazywanej do OFE) ma wynieść w latach 2011-2020 ok. 195 mld zł, tj. ok. 7,7% PKB w 2020 r. 

>>> Czytaj też: Dług publiczny w relacji do PKB w 2011 r. wyniesie 53,8 proc.

"Przewiduje się, że w horyzoncie Strategii w zależności od przyjętej strategii finansowania, ryzyko refinansowania utrzymywać się będzie na poziomie zbliżonym do występującego na koniec 2010 r. lub też ulegnie większemu ograniczeniu, średnia zapadalność rynkowego długu krajowego SP będzie się utrzymywała w przedziale ok. 4,1-5,0 roku wobec ok. 4,3 na koniec 2011 r., a całego długu SP będzie się mieścić w przedziale ok. 5,3–5,9 roku" - głosi "Strategia". Średni udział długu zagranicznego wyniesie ok. 30%, przy czym możliwe są odchylenia od scenariusza bazowego w przyjętym w Strategii przedziale 20-30%, związane z elastycznym podejściem do finansowania zagranicznego i wahaniami kursu złotego, podano także.